Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Sprawy Członkowskie Regulamin Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie zasad i trybu zawieszania w prawach członka oraz skreślania z listy członków

Regulamin Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie zasad i trybu zawieszania w prawach członka oraz skreślania z listy członków

Drukuj

Załącznik do uchwały nr 15./R/05

z dnia 25.05.2005 r.

REGULAMIN
POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W SPRAWIE ZASAD I TRYBU ZAWIESZANIA W PRAWACH CZŁONKA
ORAZ SKREŚLANIA Z LISTY CZŁONKÓW

 

§1

Regulamin określa zasady i tryb zawieszania w prawach członka, skreślania z listy członków oraz ponownego wpisu na listę członków okręgowej izby.

§2.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1) zawieszenie —jest to zawieszenie w prawach członka izby,
2) skreślenie —jest to skreślenie z listy członków izby,
3) składki członkowskie — są to: składka na Krajową Izbę i okręgową izbę,
4) zaległe składki — składki na Krajową Izbę i okręgową izbę, nieopłacone do czasu zawieszenia,
5) nadpłacone składki — składki członkowskie opłacone za okres po zawieszeniu lub po skreśleniu,
6) ubezpieczenie OC — opłatę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członka
izby.

§3.

1. Zawieszenie następuje:

1) na wniosek członka izby;

2) w wyniku sankcji dyscyplinarnej;
2. Zawieszenie powoduje:

1) zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2) odmowę wydania zaświadczenia o przynależności do izby oraz zakaz posługiwania się wcześniej

wydanym zaświadczeniem,
3) utratę czynnego i biernego prawa wyborczego, a w szczególności, wygaśnięcie mandatu delegata na

Krajowy Zjazd i okręgowy zjazd oraz mandatu do pełnienia funkcji w organach Izby,
4) zwolnienie, w okresie zawieszenia, z obowiązku opłacania składek członkowskich,

5) zwrot, na wniosek członka izby, nadpłaconych składek członkowskich;

3. W okresie zawieszenia osoba zawieszona nie jest ubezpieczona przez Krajową Radę.

§4.

Zawieszenie na wniosek członka izby następuje:
1) na podstawie pisemnego wniosku członka izby;
2) na mocy ostatecznej uchwały okręgowej rady izby;
3) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt l i2.

§5.

Zakończenie okresu zawieszenia na wniosek członka izby następuje:
1) na podstawie pisemnego wniosku członka izby;
2) po opłaceniu:

a) zaległych składek członkowskich, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości,

b) bieżących składek członkowskich;
3) na mocy ostatecznej uchwały okręgowej rady izby;
4) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt 1-3.

§6.

1. Zawieszenie członka izby, o którym mowa w 3 ust. 1 p. 2, następuje w wypadku:

1) orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządach zawodowych

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
2) orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,
3) nieopłacenia składek członkowskich za okres dłuższy niż 6 miesięcy, przy czym, okres ten jest

liczony od nieopłacenia w całości i w terminie którejkolwiek ze składek członkowskich;

2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, następuje na podstawie ostatecznego  (prawomocnego) rozstrzygnięcia sądu dyscyplinarnego z dniem, w którym rozstrzygnięcie stało się ostateczne (prawomocne);

 

3. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, następuje na podstawie uchwały okręgowej rady, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała stała się ostateczną.

 

§7.

1. Zakończenie okresu zawieszenia, o którym mowa w 6 ust. 1 pkt 1 i 2 następuje po wykonaniu kary.
2. Wydanie zaświadczenia o członkostwie w izbie następuje po opłaceniu zaległych składek członkowskich, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości oraz składek bieżących i ubezpieczenia OC.

§8.

1 .Zakończenie okresu zawieszenia, o którym mowa w 6 ust. I pkt 3 następuje na mocy uchwały okręgowej rady, na pisemny wniosek członka izby i po opłaceniu zaległych składek członkowskich w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości, wpisowego oraz składek bieżących i ubezpieczenia OC.
2. Uchwała okręgowej rady, o której mowa w ust. 1, wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki określone w ust. 1.

§9.

1. Skreślenie członka izby następuje w wypadku:

1) orzeczenia o stwierdzeniu zakazu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie,

2) orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządach zawodowych

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

3) nieopłacenia składek członkowskich za okres 12 miesięcy,

4) pisemnego wniosku członka izby,

5) śmierci członka;
2. Skreślenie następuje w dzień, w którym rozstrzygnięcie o skreśleniu stało się ostateczne.

§10.

Skreślenie powoduje:
1) zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
2) odmowę wydania zaświadczenia o przynależności do izby oraz zakaz posługiwania się wcześniej
wydanym zaświadczeniem,
3) utratę czynnego i biernego prawa wyborczego, a w szczególności, wygaśnięcie mandatu delegata na
Krajowy Zjazd i okręgowy zjazd oraz mandatu do pełnienia funkcji w organach Izby,
4) wygaśnięcie obowiązku opłacania bieżących składek członkowskich, w wypadku, o którym mowa
w 8 ust. 1 pkt 3 oraz ubezpieczenia OC,
5) zwrot nadpłaconych składek, w wypadku, o którym mowa w 9 ust. 1 pkt 1,2,4,5.

§11.

Ponowny wpis na listę członków izby następuje:
1) po skreśleniu, o którym mowa w 9 ust. 1 pkt 3 i 4;
2) na podstawie pisemnego wniosku wnioskodawcy;
3) po opłaceniu:

a) zaległych składek, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości,

b) opłaty wpisowej w wysokości określonej w Zasadach Gospodarki Finansowej Izby,

c) bieżących składek członkowskich oraz ubezpieczenia OC,
4) na mocy uchwały okręgowej rady izby;
5) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt 1-4.

§12.

Zakończenie okresu zawieszenia lub ponowny wpis na listę członków izby nie powoduje przywrócenia posiadanego przez członka przed zawieszeniem lub skreśleniem z listy członków izby mandatu delegata na Krajowy Zjazd i okręgowy zjazd oraz mandatu do pełnienia funkcji w organach izby.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(59)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692