Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

15 czerwca 2016 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obrady prowadził przewodniczący OR Wojciech Płaza. W posiedzeniu wzięli również udział:  członkowie organów krajowych (Rady Krajowej, KKR, KKK),przewodniczący OKK, OKR, OROZ, OSD, redaktor naczelny „Biuletynu Świętokrzyskiego” oraz dyrektor biura Izby.

Przewodniczący zebrania powitał zebranych. Porządek obrad został przyjęty bez uwag. Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Izby, które miało miejsce 9 marca br., zostało przyjęte w drodze głosowania.

Zebrani wysłuchali informacji:

- o wydarzeniach w ŚOIIB oraz organach krajowej izby w których nasi członkowie brali udział,

- o stanie członków ŚOIIB na dzień 1.06.2016 r.:

stan ewidencyjny ogółem: 6355 osób

stan członków aktywnych: 3946 osób.

W zastępstwie nieobecnej  skarbnik,  sekretarz OR przedstawił wykonanie budżetu Izby za 5 m-cy br. (przychody 46,45%, wydatki 41,09% planu), rezerwa wynosi 1175105,-zł.               
Przyjęto Uchwałę nr 6 zatwierdzające Uchwały Prezydium OR nr 6, 7, 8, 9, 10 i 11 z m-ca kwietnia i maja br., a także przyjęto Uchwały wynikające z bieżącej działalności Izby tj. nr 7 przyznające zapomogo członkom, nr 8 o przyznaniu dofinansowania dla członków podnoszących swoje kwalifikacje na szkoleniach w których uczestniczyli indywidualnie. Uchwałą nr 9 powołano 4-osobowy zespół ds. kulturalnych i sportowych służących integracji członków izby i promocji.                                                                                                                                                                                              
Przewodniczący OKK poinformował o wynikach wiosennej sesji egzaminacyjnej. Wpłynęło 155 nowych wniosków, do egzaminu testowego dopuszczono 166 osób (z zaległymi), do ustnego przystąpiło 140 osób które składało wnioski w br. oraz 20 osób z okresów poprzednich. Uprawnienia w bieżącej sesji na 160 uzyskało 121 zdających (76 % zdających).  Uroczyste wręczenie uprawnień będzie miało miejsce w dniu 27 bm.                                                   
Przewodniczący zespołu prawno-regulaminowego Tomasz Marcinowski omówił problemy które zostaną postawione na XV Zjeździe Krajowym PIIB związane z tematem przewodnim zjazdu: „co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa”.                                                                                                                              
Przewodniczący OR przedstawił terminarz posiedzeń Prezydium i Rady Okręgowej na drugie półrocze, zaproponowane na posiedzeniu prezydium OR w maju br. Przedstawiono aktualne problemy związane z realizacją projektu adaptacji II i III piętra budynku siedziby izby. Kol. Bolesław Balcerek uczestniczył w dniach 7 i 8 bm. w konferencji Związku Mostowców RP w Poznaniu gdzie obchodzono uroczystość 90-lecia urodzin prof. Andrzeja Ryżyńskiego (pierwszego przewodniczącego związku).  B. Balcerek przedstawił w skrócie swoje wystąpienie na tej konferencji nt. historii budowy żelaznego szlaku linii Warszawsko – Wiedeńskiej (170 lat istnienia) i udziału w tej budowie inż. St. Wysockiego (ur. w Busku) projektanta i budowniczego tej kolei w latach 1842 – 1848.                                                                  
Na tym obrady zakończono.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 1(43)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692