Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

10 sierpnia 2016 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady prezydium prowadził przewodniczący Okręgowej Rady Wojciech Płaza. W posiedzeniu wzięli również udział: przewodniczący OKK i OROZ.

Przewodniczący zebrania powitał zebranych. Porządek obrad został przyjęty bez uwag. Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Izby, które miało miejsce 13 lipca br., zostało przyjęte, po uwzględnieniu wniesionych poprawek.

Zebrani wysłuchali informacji:

- o wydarzeniach w ŚOIIB oraz organach krajowej izby od ostatniego posiedzenia OR, m.in. OSD rozpatrzył ponownie sprawę katastrofy budowlanej, która decyzją KSD została przesłana do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, kilkakrotnie odbyły się spotkania z projektantami i drugim współwłaścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia projektu adaptacji III piętra oraz wynikających z tego konieczności adaptacji klatki schodowej i wejścia do budynku, uzyskano pozwolenie na budowę dot. instalacji gazowej dla indywidualnego ogrzewania powierzchni biurowej II i III piętra, ponadto  ogłoszono informacje w miejscowej prasie o konkursie ofert na wykonanie adaptacji nowej powierzchni biura,

- o stanie członków ŚOIIB na dzień 31.07.2016r.:

stan ewidencyjny ogółem: 6378 osób

stan członków czynnych:   3939 osób.

– skarbnik omówiła wykonanie budżetu za 7 m-cy roku:  zrealizowano przychody na poziomie 56,42 %, wydatkowano 53,29 % , rezerwa wynosi 1133 tys. zł. Na wniosek Oddziału Kieleckiego SEP podjęto uchwałę przyznającą dofinansowanie do organizowanej konferencji naukowo-technicznej. Członek Krajowej Rady przedstawił informacje o posiedzeniu prezydium KR które miało miejsce 3 sierpnia. Zajmowano się zmianami regulaminu nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, projektem uchwały w postępowaniu rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych, przedstawił również prace zespołu ds. wykonania nowej siedziby PIIB na ul. Kujawskiej 1 w W-wie. Ze względu na stanowisko wydz. architektury dzielnicy Mokotów należało zweryfikować dokumentację z uwzględnieniem założonych funkcji (dot. sali konferencyjnej na 160 m2), która została złożona w m-cu lipcu. Jako przewodniczący OKK poinformował również o przygotowaniach do sesji jesiennej, 6 września upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu.                                                                    
Przewodniczący zespołu prawno-regulaminowego poinformował o skierowanych do zespołu projektów czterech ustaw oraz o jednym projekcie uchwały Rady Ministrów, zespół spośród tych projektów będzie się zajmował projektem ustawy o koncesjach na roboty budowlane.                 
Przewodniczący zespołu ds. integracji członków izby przedstawiła projekt regulaminu zasad finansowania realizacji imprez integracyjnych i udziału przedstawicieli naszej izby w przypadku uczestniczenia w tego typu imprezach organizowanych przez inne izby. 
Redaktor Biuletynu Świętokrzyskiego poinformował o przygotowaniach do obchodów „Dnia Budowlanych” w dniu 23.IX w Kielcach oraz spotkania środowiskowego w Końskich 14.X. br. Ustalono listy zaproszonych gości.
Na tym obrady zakończono.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 2(44)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692