Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 15 LUTEGO 2017R.

Drukuj

Posiedzeniu prezydium ŚOIIB prowadził w zastępstwie przewodniczącego  – wice przewodniczący Okręgowej Rady Andrzej Pawelec. W posiedzeniu prezydium wzięli również udział przewodniczący OKR, OROZ i OSD.
Zebrani wysłuchali informacji nt.:
- wydarzeń w ŚOIIB i organach krajowych od ostatniego posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady które miało miejsce 18.01.br,
- o spotkaniu szkoleniowym w W-wie przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych i KKR (24.01.),
- o targach budowlanych „BUDMA” w Poznaniu (6-9.02),
- o posiedzeniu OKR  w dniu 9.02. na którym oceniano sprawozdania OKK, OROZ i OSD,
- o stanie członków izby na dzień 1.02.2017 r. ogółem zarejestrowanych 6484 , czynnych 3945 osób,                                     
- przyjęto sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Prezydium OR z dni 18.01br.,
- o wykonaniu budżetu Izby za rok ubiegły informowała kol. Skarbnik: przychody 1o3,41 %, wydatki 92,73 %, aktualna rezerwa  1 064 829 zł,- przyjęto informację o przekazaniu przez główną Księgową i skarbnika sprawozdania finansowego za rok ubiegły zarządowi izby oraz OKR.                                                                                                                                
Przewodniczący zespołu prawno-regulaminowego poinformował, że ostatnio zespól opiniował propozycję zmiany ustawy o drogach publicznych oraz o powszechnym obowiązku obrony a także propozycję wprowadzenia  do zintegrowanego systemu kwalifikacji zawodowych - zawodu zarządcy nieruchomości, wg wymagań dla tego zawodu. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692