Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 8 LISTOPADA 2017 R.

Drukuj

Posiedzenie prezydium ŚOIIB prowadził przewodniczący Okręgowej Rady  Wojciech Płaza. W posiedzeniu prezydium wzięli również udział przewodniczący KKR, OKR, OROZ i OSD.

Zebrani wysłuchali informacji nt.:
- wydarzeń w ŚOIIB i organach krajowych od ostatniego posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady które miało miejsce 11.10.br, 
m.in.:
- 11.10. odbyło się posiedzenie Krajowej rady PIIB, przyjęto dokumenty związane z przygotowaniami  i organizacją  XVII Zjazdu Krajowego, przyjęto uchwałę w sprawie wydatków na czasopismo „inżynier Budownictwa”,
- 13.10. odbyło się w Łodzi szkolenie przewodniczących OROZ i OSD, podsumowujące działalność organów w aktualnej kadencji ,
– 26.10. odbyło się w Krakowie wyjazdowe posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wraz z przewodniczącymi komisji okręgowych, omawiano sprawy bieżące, o przygotowaniach do sesji egzaminacyjnej, o standardach związanych z praktykami zawodowymi, o modernizacji systemu informacyjnego dot. uprawnień budowlanych, KKK opracowała ankiety skierowane do zdających w sprawie sposobu kształcenia, wnioski wynikające z ankiety zostaną przekazane uczelniom,
-  7 bm. odbyło się w Warszawie posiedzenie Komisji Inwestycyjnej Rady Krajowej PIIB, omawiano przyczyny katastrofy budowlanej przy ul. Kujawskiej 1 w W-wie, oraz ewentualne skutki wynikające z tego powodu dla PIIB, został powołany rzeczoznawca a po 19 grudnia PINB wyda decyzję na temat tego wydarzenia i dalszych możliwości działania przy realizacji obiektu,
-  została przekazana informacja nt. zebrań wyborczych na delegatów w ŚOIIB, odbyło się 12 zebrań, wybrano 71 delegatów,
Dyrektor biura poinformowała o stanie członków izby na dzień 1.11. br. ogółem zarejestrowanych jest 6687 osób z czego czynnych 4027.
Przyjęto sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Prezydium OR z dnia 11.10.br.
Przyjęto informację o wykonaniu budżetu Izby za dziesięć miesięcy: przychody 87,86 %, koszty  funkcjonowania izby  74,46 %,   rezerwa po uregulowaniu kosztów robót  adaptacyjnych III p., wynosi  530 257 zł.
Prezydium OR przyjęło Uchwały  dot. zwołania XVII Okręgowego Zjazdu na dzień 7 kwietnia 2018 r., porządku obrad zjazdu, regulaminu zjazdu i regulaminu wyborów do organów izby oraz, w związku z zakończeniem kadencji Rady Okręgowej, o zleceniu badania bilansu  za rok 2017.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(49)/2018Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692