Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

DLACZEGO TRZEBA I WARTO SIĘ UBEZPIECZYĆ? W KIELCACH ODBYŁO SIĘ SZKOLENIE DLA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Drukuj

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprosiła swoich członków na szkolenie, którego tematem były ubezpieczenia inżynierów budownictwa. Spotkanie odbyło się w czwartek, 14 listopada, w sali konferencyjnej Hotelu BEST-WESTERN w Kielcach.

Prelegentem spotkania, które rozpoczął Andrzej Pawelec, wiceprezes świętokrzyskiej Izby była Maria Tomaszewska-Pestka z Ergo Hestia.

W kieleckim spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym, które zainaugurowało kolejny cykl spotkań środowiskowych w powiatach województwa świętokrzyskiego, wzięło udział kilkudziesięciu członków naszej Izby. W czwartkowe popołudnie z zainteresowaniem przysłuchiwali się oni wystąpieniu Marii Tomaszewskiej-Pestki, eksperta od ubezpieczeń reprezentującą Ergo Hestia, która informowała zebranych między innymi, co obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa, czy trzeba i  warto się ubezpieczyć, podwyższyć ubezpieczenie oraz przed czym ono chroni.

Tematyka spotkania interesowała zebranych, którzy aktywnie brali w nim udział.

Jak powiedziała ekspertka, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla inżynierów budownictwa. Podstawą prawną są:

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z późn.zm.),

- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152, z późn.zm.),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2174),

- Umowa Generalna pomiędzy Polską Izbą Inżynierów Budownictwa a Ubezpieczycielem.


Obowiązkowym ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna inżynierów budownictwa za szkody:
- wyrządzone osobie trzeciej,
- powstałe w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego (np. popełnienia błędu w projekcie, niedopełnienia obowiązków kierownika budowy), które musi mieć miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
- powstałe w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.
Górnym limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela na jedno i na każde zdarzenie jest przewidziana w umowie suma gwarancyjna, wynosząca równowartość w złotych 50.000 euro, która to kwota ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
W granicach sumy gwarancyjnej świadczenia ubezpieczyciela obejmują:
- wypłatę odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego,
- zwrot kosztów mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody i roszczeń finansowych, jeżeli uzasadnione są okolicznościami danego zdarzenia,
- poniesienie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczonego za zgodą ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności i rozmiarów szkody,
- zwrot niezbędnych kosztów obrony w postępowaniu karnym i kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą ubezpieczyciela,
- pokrycie kosztów postępowania ugodowego poniesionych przez Ubezpieczonego, prowadzonego za zgodą Ubezpieczyciela.

Zakres terytorialny obowiązkowego ubezpieczenia OC obejmuje cały świat.

Na spotkaniu poruszono także tematy dotyczące: wyłączenia spod ochrony ubezpieczeniowej, prowadzenia działalności gospodarczej  a obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa, odpowiedzialność pracownika a obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa, obowiązków Ubezpieczonego.

Podczas spotkanie padało wiele ciekawych pytań, zadawanych ekspertce przez członków świętokrzyskiej Izby. Skomplikowane zagadnienia natury prawnej oraz regulaminowej omawiane były w szczegółach.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692