Styczeń 2017

09

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla  129 osób, które w sesji wiosennej 2016r zdały stosowny egzamin w ŚOIIB.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : dziekani wydziałów Politechniki Świętokrzyskiej – prof. dr hab. inż. Marek Iwański i dr hab. inż. Antoni Różówicz prof. PŚk ,Barbara Kieres - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Małgorzata Janiszewska – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska , Janusz Czyż – Okręgowy Inspektor PIP i jego zastępca Tomasz Staniec , Anna Bujnowska – Przewodnicząca Związku Zawodowego „ Budowlani „ Okręgu Świętokrzyskiego,  Ireneusz Janik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach, Alfred Zgoda - Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT , oraz przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Jacek Olszewski – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Krzysztof Piłat  – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Zygmunt Zimny – Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Stanisław Rozinprzewodniczący Związku Mostowców RP.

Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Wojciech Płaza – przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział członkowie Prezydium, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.

11

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady.

12

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB uczestniczył Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego KKK.

13

Odbyło się uroczyste spotkanie członków władz i organów Izby na którym dokonano podsumowania działalności ŚOIIB w 2016r. Przewodniczący Wojciech Płaza poinformował o ważniejszych wydarzeniach w Izbie w 2016roku.

16

Związek Mostowców RP Oddział Świętokrzyski zorganizował szkolenie n/t „ Przegląd współczesnych metod fundamentowania mostów „

17

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „ Drony w budownictwie „

18

W Warszawie w posiedzeniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB uczestniczył Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego KKK.

18

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

20

W  „Okrąglaku” w Kielcach odbyło się tradycyjne spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W spotkaniu uczestniczył Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej Rady.

24

W naradzie Krajowej Komisji Rewizyjnej z przewodniczącymi Okręgowych Komisji Rewizyjnych uczestniczył Stanisław Zieliński.

30

W Punkcie Informacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów.

Luty 2017

01

Posiedzenie Składu Orzekającego.

06-09

Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej Rady uczestniczył w Poznaniu w Targach BUDMA w ramach których odbyło się spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Tomaszem Żuchowskim , który mówił o Kodeksie urbanistyczno-budowlanym jako systemowym rozwiązaniu problemów prawnych w budownictwie.

09

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

15

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady.

15

Wojciech Płaza członek zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ulicy Kujawskiej 1,uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu tego zespołu.

15

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

15

Spotkanie członków Prezydium Okręgowej Rady z władzami Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

16

Spotkanie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

20

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

24

Biuro Izby zorganizowało w Busku –Zdroju szkolenie n/t „ Samowole budowlane. Odpowiedzialność zawodowa uczestników procesu budowlanego”.

24

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kielecki zorganizował w siedzibie Izby szkolenie n/t „ Ekonomiczno-techniczne aspekty kompensacji mocy biernej w sieciach średniego i niskiego napięcia”.

24

W spotkaniu Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego uczestniczył Jerzy Adamski.

27

W Punkcie Informacyjnym w Ostrowcu Św. odbyło się cykliczne spotkanie delegatów na zjazd z powiatu ostrowieckiego.

28

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „ TERMAFLEX – innowacyjne rozwiązania w technice sanitarnej i grzewczej w świetle wymagań prawnych, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju”.

28

Spotkanie członków zespołu ds. Kulturalnych i sportowych służących integracji członków Izby i promocji ŚOIIB.

Marzec 2017

01

W Warszawie w posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczyli : Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady i Wojciech Płaza – członek Krajowej Rady.

01

Posiedzenie Komisji ds. pomocy losowych.

02

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „ Zastosowania nowych systemów renowacji bezwykopowej. Nowe produkty uzbrojenia wodociągów.”.

03

We Włoszczowie odbyło się spotkanie środowiskowo-szkoleniowe dla członków izby z powiatu włoszczowskiego.

03

Andrzej Pawelec- zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady reprezentował Izbę Świętokrzyską podczas obrad Konwentu Dyrektorów Dróg Powiatowych Województwa Świętokrzyskiego w Zielonkach w gmninie Solec – Zdrój.

06

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

07

Plenarne posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

08

Posiedzenie Okręgowej Rady.

09

Posiedzenie zespołu ds. nadawania odznaczeń i wydawania opinii dla członków Izby.

08-09

W Wiśle odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB i Przewodniczących Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych. Świętokrzyską Izbę reprezentował Andrzej Pieniążek – Przewodniczący OKK.

10

Na zaproszenie Przewodniczącej Okręgu Świętokrzyskiego ZZ” Budowlani „ w spotkaniu poświęconym promocji regionalnego dialogu społecznego w sektorach budownictwa i przemysłu wyrobów budowlanych i mieszkalnictwa , uczestniczyli : Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej Rady oraz dyrektor biura.

16

W Warszawie w konferencji „ Etyka i odpowiedzialność zawodowa Inżynierów Budownictwa w czasach złożonych przemian politycznych i gospodarczych” uczestniczyli : Wojciech Płaza, Andrzej Pieniążek, Zbigniew Dusza, Zbigniew Major, Dariusz Adamek.

24

Przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

27

W Punkcie Informacyjnym w Ostrowcu Św. odbyło się cykliczne spotkanie delegatów na zjazd z powiatu ostrowieckiego.

28

W Warszawie w pracach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB uczestniczył Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego KKK.

28

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „ Nowelizacje przepisów prawa w zakresie dokumentowania rozpoznania podłoża i opracowywania projektów budowlanych – etapy. Konieczność obliczania nośności podłoża i stateczności obiektów „

30

Wojciech Płaza członek zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ulicy Kujawskiej 1,uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu tego zespołu.

30

Jerzy Adamski uczestniczył w konferencji „ BEZPIECZNA BUDOWA- PROFILAKTYKA WYPADKOWA”.

Kwiecień 2017

01

XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy.

03

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kielce zorganizował w siedzibie Izby szkolenie nt” Wpływ normy PN-EN 50341-1:2013 na zmiany w projektowaniu linii napowietrznych „

05

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady.

05

W Warszawie w pracach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB uczestniczył Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego KKK.

06

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB uczestniczył Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego KKK.

11

Andrzej Pawelec uczestniczył wziął udział w warsztatach Szkoła Mikropali edycja 2017 organizowanych przez TITAN POLSKA Sp. z o.o.

12

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

19

Przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

20-21

W Kazimierzu Dolnym odbyło się szkolenie przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i Rzeczników Koordynatorów. W szkoleniu uczestniczyli : Dariusz Adamek i Zbigniew Major.