Styczeń 2019

03

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

03

Posiedzenie zespołu ds. nadawania odznaczeń i wydawania opinii dla członków Izby.

11

Odbyło się uroczyste spotkanie członków władz i organów Izby na którym dokonano podsumowania działalności ŚOIIB w 2018r. Przewodniczący Wojciech Płaza poinformował o ważniejszych wydarzeniach w Izbie w 2018roku.

14

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla  119 osób, które w sesji jesiennej 2018r zdały stosowny egzamin w ŚOIIB.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek, Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej - prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński , dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚkProrektor ds. Ogólnych, Dziekan Wydziału Inżynierii Sanitarnej , Geomatyki i Energetyki  Politechniki Świętokrzyskiej – dr hab. Lidia Dąbek, ,Barbara Kieres - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ,Jan Jóźwik – zastępca Okręgowego Inspektora Pracy,  Anna Bujnowska – Przewodnicząca Związku Zawodowego „ Budowlani „ Okręgu Świętokrzyskiego, , Ireneusz Janik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach, Alfred Zgoda - Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT , oraz przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Małgorzata Janiszewska – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Sławomir Bęben – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Wojciech Rybak  – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Kazimierz Ginał – Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Stanisław Rozin  Związek Mostowców RP.

Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Wojciech Płaza – przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział członkowie Prezydium, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.

16

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie zastępcy przewodniczącego Okręgowej Rady – Pana Andrzeja Pawelca z Redaktorem Biuletynu Świętokrzyskiego Panem Jerzym Chrobotem.

16

Obradowało Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

18

W spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Kielce , Świętokrzyską Izbę reprezentował Andrzej Pawelec- zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady.

22

W siedzibie izby odbyło się szkolenie n/t „ Zastosowanie innowacyjnej technologii czasowego i odwracalnego upłynniania gruntu w robotach ziemnych”.

22

Odbyło się posiedzenie Komisji Wnioskowej.

23

W Warszawie w posiedzeniu Zespołu  ds. Funduszu Spójności , uczestniczyła Danuta Jamrozik-Szymkiewicz – skarbnik Okręgowej Rady.

24

W Warszawie w spotkaniu przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych z Krajowa Komisją Rewizyjną uczestniczył Stanisław Zieliński – przewodniczący OKR.

28

W Punkcie Informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów z powiatu ostrowieckiego.

30

W sali konferencyjnej ŚOIIB odbyło się szkolenie dotyczące wdrożenia przepisów RODO w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym i w organie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

31

W Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie uwag zgłoszonych do projektu „ Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów”. Świętokrzyską Izbę reprezentował

prof. Grzegorz Świt.

Luty 2019

5

W sali konferencyjnej ŚOIIB odbyło się szkolenie dotyczące wdrożenia przepisów RODO w Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

6

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

6

Obradowało Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

7

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę protokołów i  sprawozdań organów za 2018r.

7

Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady uczestniczył w spotkaniu Rady Dyrektorów SIPH, które poświecone było zagadnieniom mediacji gospodarczych.

14

Danuta Jamrozik-Szymkiewicz uczestniczyła w Warszawie w spotkaniu Zespołu ds. Funduszu Spójności.

18

W sali konferencyjnej ŚOIIB odbyło się szkolenie n/t „ Technologie stosowane w budownictwie komunikacyjnym i hydrotechnicznym”.

19

Andrzej Pawelec uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Komisji ds. komunikacji społecznej.

21

Małgorzata Sławińska uczestniczyła w Warszawie w posiedzeniu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

21

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę realizacji uchwał Prezydium i Okręgowej Rady podjętych w 2018r.

22

W Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa w sprawie zatarcia kary.

22

Wiesława Sobańska wzięła udział w posiedzeniu krajowego Zespołu ds. BIM , które odbyło się w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

22

Andrzej Pawelec reprezentował Świętokrzyską Izbę w spotkaniu noworocznym organizowanym przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

25

Dariusz Wróbel – przewodniczący komisji ds. inwestycji , zakupów i administrowania nieruchomością oraz dyrektor biura uczestniczyli w kontroli  Powiatowego Inspektora  Nadzoru Budowlanego prac budowlanych wykonywanych przez współwłaściciela budynku.

25

W Punkcie Informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów z powiatu ostrowieckiego.

26

W siedzibie Izby odbyło się plenarne posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

26

W Warszawie w posiedzeniu Krajowej Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego uczestniczył  Grzegorz Świt. 

Marzec 2019

01

PZITB zorganizowała w Ostrowcu Świętokrzyskim szkolenie n/t „ Wymagania przeciwpożarowe obiektów budowlanych określone w przepisach i stosowane w praktyce”.

04

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz szkolenie członków OKR w zakresie wdrożenia przepisów RODO.

06

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

06

Obradowała Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

07

Rozpoczęcie kwalifikacji wniosków na uprawnienia budowlane.

12

W posiedzeniu Komisji Medalu Honorowego w Warszawie wziął udział  Andrzej Pieniążek.

12

W sali konferencyjnej ŚOIIB odbyło się szkolenie n/t  Projektowanie i budowa instalacji na gaz płynny(LPG) i skroplony gaz ziemny(LNG).

13-14

W wyjazdowym spotkaniu Krajowej Rady PIIB uczestniczył Tadeusz Durak – członek Rady Krajowej.

19

W sali konferencyjnej ŚOIIB odbyło się szkolenie n/t „ Geosyntetyki – charakterystyka, dobór i założenia projektowe, zasady wbudowania oraz błędy w specyfikacjach i wykonawstwie”.

20

W Warszawie w naradzie szkoleniowej okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej z Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatorem udział wzięli : Zbigniew Major, Krzysztof Zapała, Józef Kuleszyński. Bogdan Strzelczyk i mecenas Marcin Chodkowski.

22

PZITB Oddział Kielce zorganizował szkolenie n/t Konstrukcja Dworca Autobusowego w Kielcach . Geopark w Kielcach.

23

Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady na zaproszenie Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP , reprezentował Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Zjeździe Sprawozdawczoym Delegatów SWOIA RP.

25

W sali konferencyjnej Izby Związek Mostowców zorganizował szkolenie n/t „ Nowoczesne technologie i materiały do zastosowań konstrukcyjnych i geotechnicznych”.

25

W Punkcie Informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów z powiatu ostrowieckiego.

Kwiecień 2019

03

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

03

W sali konferencyjnej ŚOIIB odbyło się szkolenie n/t „ NAVOTECH INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – techniki oddzielania, retencja i magazynowanie. Kompletny program Infrastruktury podziemnej z betonu i z żelbetu HABA – BETON”.

04

Andrzej Pawelec – uczestniczył w Warszawie w weryfikacji pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane.

05

W finale konkursu „Poznaj Prawo Budowlane” w Stalowej Woli , Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów reprezentował Tomasz Marcinowski – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady.

06

W sali konferencyjnej hotelu Best Western odbył się XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy.

10

Obradowało Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

11

W Warszawie w spotkaniu przewodniczących Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych z Krajowa Komisją Kwalifikacyjną uczestniczył Andrzej Pieniążek – przewodniczący OKK.

16

W konferencji „ Nowa jakość relacji pracowniczych. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku pracy oraz kultura współpracy „ zorganizowanej przez Politechnikę Świętokrzyską, Państwową Inspekcję Pracy, Związek Zawodowy Budowlani i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy uczestniczyli : sekretarz Okręgowej Rady i dyrektor biura .

16

Spotkanie Rady Programowej Biuletynu Świętokrzyskiego.

16

Adam Muszyński członek Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego uczestniczył w posiedzeniu Rady wspierającej Innowacyjny Model kształcenia Praktycznego.

24

W posiedzeniu Komisji Medalu Honorowego w Warszawie wziął udział  Andrzej Pieniążek.

24

W posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczył Tadeusz Durak.

24

Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady , uczestniczył w pracach Kapituły Konkursu o Nagrodę NOVATOR 2018.

29

W sali konferencyjnej ŚOIIB odbyło się szkolenie n/t „ Oddziaływanie wybuchu na obiekty budowlane- istota zjawiska, metody projektowania skutków działania”.

Maj 2019

07

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

08

Obradowało Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

09

W siedzibie izby odbyło się spotkanie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.

09

W posiedzeniu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego udział wzięła Małgorzata Sławińska.

10-11

Danuta Jamrozik-Szymkiewicz – skarbnik Okręgowej Rady ŚOIIB, uczestniczyła w Warszawie w spotkaniu skarbników Izb Okręgowych.

10

W uroczystej Gali Jubileuszowej z okazji 20-lecia Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz II „Dzień Świętokrzyskiego Drogowca”, Izbę świętokrzyską reprezentował Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady.

15

W sali rozpraw Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚOIIB , odbyła się rozprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

15

W konferencji Naukowo-Technicznej n/t „ Inowacje w drogownictwie „ , uczestniczył Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego OR oraz członkowie izby.

16

Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady , uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród NOVATOR 2018.

16-18

W Zagórzu Sląskim odbyła się narada szkoleniowa dla członków OSD i OROZ Podkarpackiej, Świętokrzyskiej, Małopolskiej, Śląskiej, Opolskiej, Łódzkiej i Dolnośląskiej OIIB.

17

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane odbył się w sali ZUGA-SHL.

20

Stefan Szałkowski – członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uczestniczył w ramach kontroli w egzaminach ustnych w Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

20

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Do egzaminu przystąpiło 13 kandydatów.

21

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 8 kandydatów.

21

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej. Do egzaminu przystąpiło 3 kandydatów.

22

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 13 kandydatów.

20-23

W Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Technicznej „Awarie Budowlane „ uczestniczyli : Tadeusz Durak – członek Prezydium Okręgowej Rady i  Grzegorz Świt – przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.

23

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 13 kandydatów.

23-25

W Olsztynie odbyła się narada szkoleniowa Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynatorów i Przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych przy udziale Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

24

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 22 kandydatów.

25

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 19 kandydatów.

27

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Do egzaminu przystąpiło 15 kandydatów.

27

W Punkcie Informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów z powiatu ostrowieckiego.

28

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 20 kandydatów.

28

Tadeusz Durak uczestniczył w Warszawie w spotkaniu przewodniczących Okręgowych Rad z Prezesem Polskiej izby Inżynierów Budownictwa.

28

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej. Do egzaminu przystąpiły 2 kandydatów.

29

W posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczył Tadeusz Durak – członek Rady Krajowej.

29

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 25 kandydatów.

29

W sali rozpraw Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w siedzibie Izby odbyła się rozprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

30

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 10 kandydatów.

30

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę ewidencji środków trwałych w Izbie.

31

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 18 kandydatów.

31

W samorządowym Centrum Kultury w Busku- Zdroju odbyło się spotkanie szkoleniowo-środowiskowe dla członków Izby z powiatu buskiego.

Czerwiec 2019

01

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej - KOB. Do egzaminu przystąpił 1 kandydat.

01

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej. Do egzaminu przystąpiło 5 kandydatów.

06

W sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach  , odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem

 100-lecia PZITS. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : Andrzej Pieniążek – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PZITS, Anna Paluch - doradca Wojewody Świętokrzyskiego , Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Inżynierii Sanitarnej , Geomatyki i Energetyki  Politechniki Świętokrzyskiej – dr Ewa Ozimina  ,Tomasz Marcinowski – zastępca przewodniczącego Świętokrzyskiej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa, Danuta Brymerska - Dyrektor ds. techniczo-eksploatacyjnych Wodociągów Kieleckich, Witold Bruzda Świętokrzyski Inspektor Ochrony Środowiska, Jan  Karwasiński Prezes MPEC w Kielcach, , Henryk Ławniczek Prezes PGO w Promniku Alfred Zgoda - Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT , oraz przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Sławomir Bęben – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Wojciech Rybak  – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

07

W sali konferencyjnej ŚOIIB odbyło się szkolenie n/t „ Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem „ zorganizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kielecki.

08

W Wierzchowiskach k/Lublina odbyło się spotkanie integracyjne członków Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w którym uczestniczył Tomasz Marcinowski – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady.

09

W uroczystości Jubileuszu 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER , świętokrzyską Izbę reprezentowała Danuta Jamrozik-Szymkiewicz – skarbnik Okręgowej Rady.

11

Tomasz Marcinowski – przewodniczący Zespołu Prawno-Regulaminowego w ŚOIIB, uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej w Warszawie.

11

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „ Zastosowanie georusztów heksagonalnych Tensar w konstrukcjach nawierzchni drogowych „.

11- 12

W Poznaniu- Rosnówko odbyło się XXIX Seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów „ organizowane przez Politechnikę Poznańską Instytut Inżynierii Lądowej, Związek Mostowców RP Oddział Wielkopolski. Uczestnikiem seminarium był Bolesław Balcerek członek Okręgowej Rady.

12

W Warszawie w spotkaniu przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych z Krajowa Komisją Rewizyjną uczestniczył Stanisław Zieliński – przewodniczący OKR.

12

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie członków Komisji Wnioskowej.

12

Obradowała Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

14-15

Odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 70 lecia PZITB. Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Tomasz Marcinowski – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady.

14

Związek Mostowców RP Oddział Świętokrzyski zorganizował wycieczkę techniczną na finalny etap budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Skomielna Biała- Chabówka.

14

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział KIELCE zorganizował wycieczkę techniczną z prelekcja n/t „ zastosowane technologie do oczyszczania ścieków komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni”.

17

Biuro izby zorganizowało wycieczkę techniczną na budowę dworca autobusowego w Kielcach.

18

Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB.

26

W Punkcie Informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów z powiatu ostrowieckiego.

27

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚOIIB.

28

Wycieczka „Ekologiczne rozwiązania techniczne w Sanatorium „Włókniarz” w Busku-Zdroju” zorganizowana przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Kielce.

28-29

XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Lipiec 2019

03

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

08

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla  133 osób, które w sesji wiosennej 2019r zdały stosowny egzamin w ŚOIIB.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : posłowie na Sejm RP – Artur Gierada i Michał Cieślak, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej - prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński , Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Inżynierii Sanitarnej , Geomatyki i Energetyki  Politechniki Świętokrzyskiej – dr Ewa Ozimina, Dziekan wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki dr hab. inż. Antoni Różówicz prof. PŚk  , Marcin Kamiński – przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP,  Anna Bujnowska – Przewodnicząca Związku Zawodowego „ Budowlani „ Okręgu Świętokrzyskiego, , Ireneusz Janik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach, Alfred Zgoda - Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT , oraz przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Kazimierz Ginał – Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Stanisław Rozin  Związek Mostowców RP.

Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Wojciech Płaza – przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział członkowie Prezydium, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.

10

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

29

W sądzie okręgowym w Kielcach odbyła się rozprawa w sprawie ustalenia zarządcy nieruchomości.

Sierpień 2019

06

Małgorzata Sławińska uczestniczyła w posiedzeniu składu orzekającego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

06

W uroczystościach pogrzebowych prof. Zbigniewa Grabowskiego- Prezesa Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyli : Tomasz Marcinowski – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady i Tadeusz Durak – członek Prezydium Okręgowej Rady.

06

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

07

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

12

Małgorzata Sławińska – członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego przeprowadziła w ramach nadzoru KSD kontrolę działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w Izbie Pomorskiej.

26

W Punkcie Informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów z powiatu ostrowieckiego.

29

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę pracy organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Wrzesień 2019

04

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

04

W posiedzeniu Krajowej Rady PIIIB uczestniczył Tadeusz Durak.

06

W Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie środowiskowo-szkoleniowe dla członków Izby z powiatu skarżyskiego.

11

Obradowała Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

12-14

W Serocku pod Warszawą odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych. Panele szkoleniowe obejmowały wykłady połączone z dyskusją. W szkoleniu udział wzięli : Andrzej Pieniążek - przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz zastępca przewodniczącego – Stefan Szałkowski, Elżbieta Chociaj – sekretarz OKK, Zygmunt Zimny – członek OKK oraz Wiesława Sobańska i Marzena Popowska.

12-14

W Targanice k. Andrychowa odbyło się szkolenie Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego zorganizowane przez Małopolską Izbę dla izb Polski południowej.

15-20

Grzegorz Świt – przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego uczestniczył w 65 Konferencji Naukowej Krynica Zdrój 2019.

20

W Starachowicach odbyła się uroczystość Dnia Budowlanych 2019 dla członków izby z powiatu starachowickiego.

20

W sądzie okręgowym w Kielcach odbyła się rozprawa w sprawie ustalenia zarządcy nieruchomości.

24

W siedzibie Izby odbyło się plenarne posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

26

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚOIIB.

26

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „ Nowoczesne metody hydroizolacji i stabilizacji głębokich wykopów budowlanych za pomocą neutralnych środowiskowo nanospoiw „.

26

W uroczystościach Centralnego Dnia Budowlanych w Warszawie, Świętokrzyską Izbę reprezentował Tadeusz Durak.

27

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej oraz członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

30

Związek Mostowców RP Oddział Świętokrzyski zorganizował szkolenie nt. „ Przyczyny katastrofy wiaduktu Polcevera w Genui , czyli o nauce na cudzych błędach”.

30

W Punkcie Informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów z powiatu ostrowieckiego.

Październik 2019

01

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna rozpoczęła sesję kwalifikacyjną.

02

Tomasz Marcinowski, Andrzej Pawelec – zastępcy przewodniczącego Okręgowej Rady oraz Andrzej Janicki –członek OR uczestniczyli w uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Świętokrzyskiej.

03

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

03-04

W hotelu ECHO – Cedzyna k/Kielc odbyła się XXVI Konferencja Naukowo – Techniczno - Szkoleniowa organizowana przez SEP. Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował  – Jacek Nowak – członek Okręgowej Rady.

03

Andrzej Pawelec – zastępca  przewodniczącego Okręgowej Rady i Tadeusz Durak – członek Okręgowej Rady Rady wzięli udział w uroczystościach związanych z obchodami Mazowieckiego Dnia Budowlanych.

07

Przedstawiciele Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – Renata Łabędź z Izby Małopolskiej i Józef Pączek z Izby Pomorskiej , przeprowadzili kontrolę Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

08

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „ Najczęstsze błędy w rozpoznaniu i dokumentowaniu geotechnicznym i geologiczno-inżynierskim i ich wpływ na projekty budowlano-wykonawcze. Przyczyny, konsekwencje i zapobieganie.”

09

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

10-12

W naradzie szkoleniowej członków Okręgowych Komisji Rewizyjnych z Krajową Komisją Rewizyjną we Wrocławiu uczestniczyli członkowie OKR naszej Izby : Stanisław Zieliński, Małgorzata Sławińska, Anna Kawiorska, Halina Rojek

i Adam Muszyński.

12

Tadeusz Durak – członek Okręgowej Rady wziął udział w uroczystościach związanych z obchodami Małopolskiego Dnia Budowlanych.

16

W posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczył Tadeusz Durak – członek Rady Krajowej.

17

Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z przewodniczącymi Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych.

18

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rp zorganizowało wycieczkę techniczną na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Skarżysko-Kamienna granica województwa świętokrzyskiego.

17-19

Na zaproszenie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Dariusz Adamek przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wziął udział w uroczystej XXII Gali Budownictwa.

22

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „ Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej na ziemiach polskich”.

23

W posiedzeniu Krajowej Komisji Wnioskowej uczestniczył Tadeusz Durak – członek Rady Krajowej.

25

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Kielce zorganizowało szkolenie n/t „ Wykorzystanie najnowszych rozwiązań technicznych w budownictwie – Europejskie Centrum Edukacji Ekologicznej UW w Korzecku k/Chęcin.

25

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny na posiedzeniu niejawnym rozpatrywał sprawę z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Listopad 2019

04

W Punkcie Informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów z powiatu ostrowieckiego.

05

Posiedzenie zespołu ds. nadawania odznaczeń i wydawania opinii dla członków Izby.

05-07

W Warszawie odbyło się szkolenie Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i przewodniczących Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego zorganizowane przez Krajowego Rzecznika i Krajowy Sąd Dyscyplinarny.

06

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

13

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

14

W sali konferencyjnej hotelu Best Western w Kielcach odbyło się kolejne spotkanie środowiskowo-szkoleniowe
n/t  „ Ubezpieczenia inżynierów budownictwa”.

15

W konferencji pt. „ Biznes wybiera mediację” zorganizowanej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach przy współpracy z Centrum Arbitrażu i Mediacji przy SIPH uczestniczyli Zbigniew Dusza i Wiesława Sobańska.

18

W sali konferencyjnej Izby odbyło się szkolenie n/t „ Wzmacnianie konstrukcji budowlanych materiałami kompozytowymi w technologii FRP”.

19

W posiedzeniu Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego w Warszawie udział wziął Adam Muszyński.

20

Polskie Zrzeszenie Inżynierów I Techników Sanitarnych , Oddział Kielce zorganizowało szkolenie n/t. „Pierwszy Separator Hybrydowy – patent Europejski”.

20

Odbyło się posiedzenie Komisji Wnioskowej.

21

Pani Agnieszka Jońca - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ,przeprowadziła kontrolę działalności organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

22

W siedzibie Izby odbyło się szkolenie n/t „ Rozwój budownictwa drogowo-mostowego na świecie i w Polsce”.

22

Egzamin testowy na uprawnienia budowlane.

25

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej. Do egzaminu przystąpiło 5 kandydatów.

25

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Do egzaminu przystąpiło 12 kandydatów.

26

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 16 kandydatów.

27

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Do egzaminu przystąpiło 13 kandydatów.

28

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 10 kandydatów.

28

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

29

PZITB Oddział KIELCE zorganizował w Ostrowcu Świętokrzyskim szkolenie n/t „ Uzyskanie lub odmowa udzielenia pozwolenia na budowę- regulacje ustawy Prawo budowlane, orzecznictwo sadów administracyjnych. Konsekwencje zniszczeń obiektów budowlanych wskutek błędów w geotechnice”.

29

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 13 kandydatów.

30

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 14 kandydatów.

Grudzień 2019

02

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło  12 kandydatów.

03

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 12 kandydatów.

03

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Do egzaminu przystąpiło 4 kandydatów.

04

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 15 kandydatów.

05

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 17 kandydatów.