Styczeń 2017

09

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla  129 osób, które w sesji wiosennej 2016r zdały stosowny egzamin w ŚOIIB.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : dziekani wydziałów Politechniki Świętokrzyskiej – prof. dr hab. inż. Marek Iwański i dr hab. inż. Antoni Różówicz prof. PŚk ,Barbara Kieres - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Małgorzata Janiszewska – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska , Janusz Czyż – Okręgowy Inspektor PIP i jego zastępca Tomasz Staniec , Anna Bujnowska – Przewodnicząca Związku Zawodowego „ Budowlani „ Okręgu Świętokrzyskiego,  Ireneusz Janik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach, Alfred Zgoda - Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT , oraz przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Jacek Olszewski – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Krzysztof Piłat  – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Zygmunt Zimny – Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Stanisław Rozinprzewodniczący Związku Mostowców RP.

Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Wojciech Płaza – przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział członkowie Prezydium, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.

11

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady.

12

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB uczestniczył Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego KKK.

13

Odbyło się uroczyste spotkanie członków władz i organów Izby na którym dokonano podsumowania działalności ŚOIIB w 2016r. Przewodniczący Wojciech Płaza poinformował o ważniejszych wydarzeniach w Izbie w 2016roku.

16

Związek Mostowców RP Oddział Świętokrzyski zorganizował szkolenie n/t „ Przegląd współczesnych metod fundamentowania mostów „

17

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „ Drony w budownictwie „

18

W Warszawie w posiedzeniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB uczestniczył Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego KKK.

18

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

20

W  „Okrąglaku” w Kielcach odbyło się tradycyjne spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W spotkaniu uczestniczył Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej Rady.

24

W naradzie Krajowej Komisji Rewizyjnej z przewodniczącymi Okręgowych Komisji Rewizyjnych uczestniczył Stanisław Zieliński.

30

W Punkcie Informacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów.

Luty 2017

01

Posiedzenie Składu Orzekającego.

06-09

Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej Rady uczestniczył w Poznaniu w Targach BUDMA w ramach których odbyło się spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Tomaszem Żuchowskim , który mówił o Kodeksie urbanistyczno-budowlanym jako systemowym rozwiązaniu problemów prawnych w budownictwie.

09

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

15

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady.

15

Wojciech Płaza członek zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ulicy Kujawskiej 1,uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu tego zespołu.

15

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

15

Spotkanie członków Prezydium Okręgowej Rady z władzami Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

16

Spotkanie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

20

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

24

Biuro Izby zorganizowało w Busku –Zdroju szkolenie n/t „ Samowole budowlane. Odpowiedzialność zawodowa uczestników procesu budowlanego”.

24

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kielecki zorganizował w siedzibie Izby szkolenie n/t „ Ekonomiczno-techniczne aspekty kompensacji mocy biernej w sieciach średniego i niskiego napięcia”.

24

W spotkaniu Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego uczestniczył Jerzy Adamski.

27

W Punkcie Informacyjnym w Ostrowcu Św. odbyło się cykliczne spotkanie delegatów na zjazd z powiatu ostrowieckiego.

28

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „ TERMAFLEX – innowacyjne rozwiązania w technice sanitarnej i grzewczej w świetle wymagań prawnych, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju”.

28

Spotkanie członków zespołu ds. Kulturalnych i sportowych służących integracji członków Izby i promocji ŚOIIB.

Marzec 2017

01

W Warszawie w posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczyli : Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady i Wojciech Płaza – członek Krajowej Rady.

01

Posiedzenie Komisji ds. pomocy losowych.

02

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „ Zastosowania nowych systemów renowacji bezwykopowej. Nowe produkty uzbrojenia wodociągów.”.

03

We Włoszczowie odbyło się spotkanie środowiskowo-szkoleniowe dla członków izby z powiatu włoszczowskiego.

03

Andrzej Pawelec- zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady reprezentował Izbę Świętokrzyską podczas obrad Konwentu Dyrektorów Dróg Powiatowych Województwa Świętokrzyskiego w Zielonkach w gmninie Solec – Zdrój.

06

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

07

Plenarne posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

08

Posiedzenie Okręgowej Rady.

09

Posiedzenie zespołu ds. nadawania odznaczeń i wydawania opinii dla członków Izby.

08-09

W Wiśle odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB i Przewodniczących Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych. Świętokrzyską Izbę reprezentował Andrzej Pieniążek – Przewodniczący OKK.

10

Na zaproszenie Przewodniczącej Okręgu Świętokrzyskiego ZZ” Budowlani „ w spotkaniu poświęconym promocji regionalnego dialogu społecznego w sektorach budownictwa i przemysłu wyrobów budowlanych i mieszkalnictwa , uczestniczyli : Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej Rady oraz dyrektor biura.

16

W Warszawie w konferencji „ Etyka i odpowiedzialność zawodowa Inżynierów Budownictwa w czasach złożonych przemian politycznych i gospodarczych” uczestniczyli : Wojciech Płaza, Andrzej Pieniążek, Zbigniew Dusza, Zbigniew Major, Dariusz Adamek.

24

Przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

27

W Punkcie Informacyjnym w Ostrowcu Św. odbyło się cykliczne spotkanie delegatów na zjazd z powiatu ostrowieckiego.

28

W Warszawie w pracach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB uczestniczył Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego KKK.

28

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „ Nowelizacje przepisów prawa w zakresie dokumentowania rozpoznania podłoża i opracowywania projektów budowlanych – etapy. Konieczność obliczania nośności podłoża i stateczności obiektów „

30

Wojciech Płaza członek zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ulicy Kujawskiej 1,uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu tego zespołu.

30

Jerzy Adamski uczestniczył w konferencji „ BEZPIECZNA BUDOWA- PROFILAKTYKA WYPADKOWA”.

Kwiecień 2017

01

XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy.

03

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kielce zorganizował w siedzibie Izby szkolenie nt” Wpływ normy PN-EN 50341-1:2013 na zmiany w projektowaniu linii napowietrznych „

05

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady.

05

W Warszawie w pracach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB uczestniczył Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego KKK.

06

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB uczestniczył Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego KKK.

11

Andrzej Pawelec uczestniczył wziął udział w warsztatach Szkoła Mikropali edycja 2017 organizowanych przez TITAN POLSKA Sp. z o.o.

12

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

19

Przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

20-21

W Kazimierzu Dolnym odbyło się szkolenie przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i Rzeczników Koordynatorów. W szkoleniu uczestniczyli : Dariusz Adamek i Zbigniew Major.

24

W Punkcie Informacyjnym w Ostrowcu Św. odbyło się cykliczne spotkanie delegatów na zjazd z powiatu ostrowieckiego.

26

W Warszawie w posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczyli : Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady i Wojciech Płaza – członek Krajowej Rady.

26

Posiedzenie komisji ds. inwestycji, zakupów i administrowania nieruchomością.

Maj 2017

08

W biurze Izby odbyło się spotkanie w sprawie prac remontowych pomieszczeń izby na III piętrze. W spotkaniu udział wzięli : Stanisława Nowakowska – kosztorysant , Tadeusz Adamiec – inspektor nadzoru, Waldemar Wieczorek – wykonawca, Wiesława Sobańska – dyrektor biura.

09

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „BIM w budownictwie – efektywne projektowanie”.

10

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady.

10

SITK RP Oddział Kielce zorganizowało w ramach Targów AUTOSTRADA- POLSKA konferencję „ Bezpieczna infrastruktura komunikacyjna”. W konferencji uczestniczyli : Wojciech Płaza- Przewodniczący Okręgowej Rady, Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego OR , Dariusz Wróbel – członek OR.

11-13

W Jarnołtówku odbyło się szkolenie dla członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

12

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kielce zorganizował szkolenie w Busku – Zdroju n/t. „ Inteligentne sieci elektroenergetyczne”.

12

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „ Fotowoltaika –prąd ze słońca. Elementy instalacji fotowoltaicznej”.

15

W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodowych inżynierów budownictwa i architektów z Andrzejem Adamczykiem, ministrem i Tomaszem Żuchowskim wiceministrem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Jackiem Szerem, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. W spotkaniu uczestniczył Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej Rady.

16

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „Kontrole okresowe budynków „

17

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

18

W uroczystości wręczenia nagród NOVATOR 2016 ,Świętokrzyską Izbę reprezentował Wojciech Płaza- Przewodniczący Okręgowej Rady.

19

Egzamin testowy na uprawnienia budowlane.

20

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 14 kandydatów.

22

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 14 kandydatów.

22

Na zaproszenie Pani Lidii Dabek - Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki odbyło się spotkanie w którym udział wzięli : Wojciech Płaza- Przewodniczący Okręgowej Rady, Andrzej Janicki – członek Zespołu Konsultacyjnego przy Dziekanie Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki oraz Wiesława Sobańska – członek Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT- NOT ds. FEANI.

22

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej. Do egzaminu przystąpiło 2 kandydatów.

22-26

W Międzyzdrojach odbyła się konferencja AWARIE BUDOWLANE , w której uczestniczyli : Andrzej Pawelec i Grzegorz Świt.

23

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 19 kandydatów.

23

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych  Do egzaminu przystąpiło 2 kandydatów.

24

W Warszawie w posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczyli : Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady i Wojciech Płaza – członek Krajowej Rady.

24

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 17 kandydatów.

25

Andrzej Pawelec uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

25

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 18 kandydatów.

27

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 17 kandydatów.

29

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 17 kandydatów.

29

W Punkcie Informacyjnym w Ostrowcu Św. odbyło się cykliczne spotkanie delegatów na zjazd z powiatu ostrowieckiego.

30

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 16 kandydatów.

31

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Do egzaminu przystąpiło 17 kandydatów.

31

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Czerwiec 2017

01

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej. Do egzaminu przystąpiło 8 kandydatów.

02

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Do egzaminu przystąpiło 17 kandydatów.

03

Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uczestniczył w ramach kontroli w egzaminach ustnych w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

06

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „ Narzędzie CAT do doboru agregatów prądotwórczych”.

06

Posiedzenie Komisji ds. Pomocy Losowych.

06

Stanisław Zieliński uczestniczył w spotkaniu Krajowej Komisji Rewizyjnej z przewodniczącymi Okręgowych Komisji  Kwalifikacyjnych.

07

W Warszawie w posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczył Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady.

07

W biurze Izby odbyło się spotkanie władz Izby z wykonawcą remontu III piętra.

08

W Warszawie w posiedzeniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB uczestniczył Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego KKK.

09

Spotkanie środowiskowo-szkoleniowe dla członków izby z powiatów pińczowskiego,  buskiego i kazimierskiego.

12

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

12

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „ Zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych”.

13

W szkoleniu n/t „ Świadczenie usług transgranicznych na terenie Danii, Norwegii i Szwecji zorganizowanym przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową uczestniczyły : Wiesława Sobańska i Marzena Popowska.

13

Posiedzenie Okręgowej Rady.

19

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Świętokrzyski zorganizował szkolenie „ Systemy monitoringu dla mostów podwieszanych na przykładzie My Thuan przez rzekę Mekong w Wietnamie”.

20

Plenarne posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

22

Andrzej Pawelec – zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady wziął udział w spotkaniu n/t Obsługi inwestorów budowlanych w województwie świętokrzyskim , które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

22-23

Delegaci Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyli w XVI Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

23

Posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawie zatarcia kary nałożonej na członka Izby.

26

Andrzej Pawelec – zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wziął udział w posiedzeniu KKK dotyczącym uznawania kwalifikacji do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państw członkowskich europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA ) , którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce.

26

W Punkcie Informacyjnym w Ostrowcu Św. odbyło się cykliczne spotkanie delegatów na zjazd z powiatu ostrowieckiego.

27

Biuro Izby zorganizowało szkolenie n/t „ Zagrożenia i konsekwencje błędów przy montażu i eksploatacji rusztowań – odpowiedzialność nadzoru”.

29

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

29

PZITB Oddział Kielce zorganizował wycieczkę techniczną do Krakowa której celem było zapoznanie się z konstrukcjami nowoczesnych budynków użyteczności publicznej.

Lipiec 2017

03

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla  osób, które w sesji wiosennej 2017r zdały stosowny egzamin w ŚOIIB. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pan Andrzej Klimczak – zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Wojewódzkiego ,Antoni Różowicz – dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej,  Marek Iwański  – Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Anna Bujnowska – przewodnicząca oddziału kieleckiego Związku Zawodowego Budowlani ,Alfred Zgoda  Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT , Andrzej Gierada – Prezes firmy TRAKT, Artur Piwowar – Prezes Zakładu Budowlano-Drogowego DUKT , Rafał Markiewicz dyrektor ZBD DUKT oraz przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Wojciech Rybak – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Stanisław Rozinprzewodniczący Związku Mostowców RP, Grzegorz Mieczkowski – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Wojciech Płaza – przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział członkowie Prezydium, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.

06

SITK RP Oddział Kielce zorganizowało szkolenie n/t. „ Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego – przegląd nowych regulacji prawnych i ich praktyczne zastosowanie w pracy organów administracji publicznej „

06

Andrzej Pawelec – zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wziął udział w posiedzeniu KKK

12

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

14

Przesłuchanie członka izby w organie Okręgowego Rzecznika.

17

Andrzej Pawelec uczestniczył w Warszawie w weryfikacji pytań na uprawnienia budowlane.

27

Wojciech Płaza uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. zakupu siedziby dla PIIB.

Sierpień 2017

02

W posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady uczestniczyli : Andrzej Pieniążek, Andrzej Pawelec i Tadeusz Durak.

02

Dokonano odbioru robót remontowych na III piętrze.

09

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

11

Rozprawa w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym.

23-24

Andrzej Pawelec uczestniczył w Warszawie w weryfikacji pytań na uprawnienia budowlane.

Wrzesień 2017

02

Tomasz Marcinowski uczestniczył w spotkaniu integracyjno-szkoleniowym z okazji Dnia Budowlanych i Dnia Inżyniera Budownictwa w Zespole Pałacowo-Parkowym w Wierzchowiskach k/Lublina.

05

Spotkanie członków zespołu ds. Kulturalnych i sportowych służących integracji członków Izby i promocji ŚOIIB.

07

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

07-09

W Radziejowicach odbyło się szkolenie przewodniczących Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych i członków OKK.
 W szkoleniu udział wzięli : Andrzej Pieniążek , Andrzej Pawelec, , Elżbieta Chociaj, Wiesława Sobańska i Marzena Popowska.

08

W Jubileuszowej Gali Inżynierskiej zorganizowanej pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego w ramach obchodów XV lecia DOIIB, Izbę Świętokrzyską reprezentował Dariusz Adamek – Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

09

W uroczystościach związanych z obchodami Dnia Budowlanych, połączonymi z Jubileuszem 15-lecia KUPOIIB , Izbę Świętokrzyską reprezentował Grzegorz Świt – członek Okręgowej Rady.

11

Posiedzenie Komisji ds. pomocy losowych.

13

Posiedzenie Okręgowej Rady.

14

W spotkaniu Zespołu Konsultacyjnego, które odbyło się w siedzibie Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej udział wzięli : Andrzej Pawelec – członek zespołu i Wojciech Płaza – Prezes Izby.

15

W sali konferencyjnej Izby odbyło się szkolenie dla członków z branży elektrycznej , zorganizowane przez SEP

n/t „ Omówienie rozwiązań firmy ETI POLAM- zagadnienia elektroenergetyczne”.

15

Odbyło się posiedzenie członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

22

W salach Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyła się Gala Inżynierska z okazji Dnia Budowlanych połączona z obchodami 15-lecia ŚOIIB.

28

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

28-30

W ośrodku ŁUCZNIK w Sielpi obyło się szkolenie członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej Izb Polski południowej. Szkolenie prowadzili : mec. Jolanta Szewczyk

i mec. Krzysztof Zając.

29

W uroczystościach Centralnego Dnia Budowlanych w Warszawie, Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Zbigniew Dusza – sekretarz Okręgowej Rady.

29

PZITB Oddział Kielce zorganizował w Ostrowcu- Św. szkolenie n/t Technologie modernizacji i przebudowy niecek basenowych i przebudowa dawnego browaru.

Październik 2017

04

Wojciech Płaza - Przewodniczący Okręgowej Rady  oraz Andrzej Janicki – członek Zespołu Konsultacyjnego przy Dziekanie Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki uczestniczyli w Uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Świętokrzyskiej.

04

W sali ZUGA- SHL w Kielcach odbyło się zebranie wyborcze Kielce I. Wybrano 10 delegatów na Zjazdy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022.

05-06

W Cedzynie k/Kielc odbyła się XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna zorganizowana przez SEP Oddział Kielecki.

06

Oddział Świętokrzyski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy z Świętokrzyską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa zorganizował wycieczkę techniczną na budowę górskiego odcinka drogi ekspresowej S7 – Odcinek Skomielna Biała – Chabówka.

05

Andrzej Pawelec – zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wziął udział w posiedzeniu Prezydium KKK.

05-07

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiej Izby ,wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

06

Związek Mostowców Rzeczypospolitej polskiej Oddział Świętokrzyski , zorganizował wycieczkę techniczną na budowę drogi ekspresowej S7 Kraków-Rabka Zdrój.

07

W Sandomierzu odbyło się zebranie wyborcze członków Izby z powiatu sandomierskiego. Wybrano 4 delegatów na Zjazdy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022.

09

W sali ZUGA- SHL w Kielcach odbyło się zebranie wyborcze Kielce II. Wybrano 7 delegatów na Zjazdy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022.

10

Posiedzenie komisji ds. inwestycji, zakupów i administrowania nieruchomością.

11

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

13-14

W Łodzi odbyła się narada szkoleniowa członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej z przewodniczącymi Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i Okręgowych Rzeczników Koordynatorów w której uczestniczyli : Dariusz Adamek i Zbigniew Major.

14

W sali ZUGA- SHL w Kielcach odbyło się zebranie wyborcze Kielce III. Wybrano 10 delegatów na Zjazdy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022.

18

W Warszawie w posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczyli : Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady i Wojciech Płaza – członek Krajowej Rady.

18

W sali ZUGA- SHL w Kielcach odbyło się zebranie wyborcze Kielce IV. Wybrano 8 delegatów na Zjazdy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022.

18-19

Andrzej Pawelec – zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wziął udział w weryfikacji pytań testowych na uprawnienia budowlane.

20

W uroczystościach związanych z 125-leciem Ruchu Zawodowego Budowlanych udział wzięli : Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej Rady i dyrektor biura.

21

W Kazimierzy Wielkiej odbyło się zebranie wyborcze członków Izby z powiatu kazimierskiego. Wybrano 1 delegata na Zjazdy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022.

25

Na Politechnice Świętokrzyskiej odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa dla profesora Andrzeja Neimitza. Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Zbigniew Dusza – sekretarz Okręgowej Rady.

25

W sali ZUGA- SHL w Kielcach odbyło się zebranie wyborcze Kielce V. Wybrano 7 delegatów na Zjazdy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022.

26-28

W posiedzeniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i przewodniczących Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych udział wzięli Andrzej Pawelec i Stefan Szałkowski.

27

Andrzej Pieniążek uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady.

28

W Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się zebranie wyborcze członków Izby z powiatu ostrowieckiego. Wybrano 7 delegatów na Zjazdy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022.

Listopad 2017

04

W sali ZUGA- SHL w Kielcach odbyło się zebranie wyborcze Kielce Powiat. Wybrano 17 delegatów na Zjazdy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022.

06

W sali konferencyjnej Izby odbyło się szkolenie n/t „ Wzmacnianie konstrukcji w technologii FRP”.

06

W Opatowie odbyło się zebranie wyborcze członków Izby z powiatu opatowskiego. Wybrano 2 delegatów na Zjazdy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022.

07

Wojciech Płaza członek zespołu do spraw przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ulicy Kujawskiej 1,uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu tego zespołu.

07

Posiedzenie zespołu ds. nadawania odznaczeń i wydawania opinii dla członków Izby.

08

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

10

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych zorganizowało wycieczkę techniczną do Promnika.

14

W sali Senatu Politechniki Świętokrzyskiej Rektor Politechniki – Wiesław Trąmpczyński i Wojciech Płaza -  Przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podpisali umowę o współpracy.

14

W sali konferencyjnej Izby odbyło się szkolenie n/t „Metody ustalania nośności podłoża drogowego – wymagania i badania” .

15

W Starachowicach odbyło się zebranie wyborcze członków Izby z powiatu starachowickiego. Wybrano 6 delegatów na Zjazdy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022.

15

Andrzej Pieniążek uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady.

16

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

17

Egzamin testowy na uprawnienia budowlane.

17

Posiedzenie zespołu ds. nadawania odznaczeń i wydawania opinii dla członków Izby.

17

W uroczystości 20-lecia Biura projektów Budownictwa udział wzieli : Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej rady i dyrektor biura.

18

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 14 kandydatów.

20

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 13 kandydatów.

20

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej. Do egzaminu przystąpiło 2 kandydatów.

21

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Do egzaminu przystąpiło 11 kandydatów.

21

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych  Do egzaminu przystąpiło 2 kandydatów.

21

Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uczestniczył w ramach kontroli w egzaminach ustnych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

22

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Do egzaminu przystąpiło 12 kandydatów.

22-23

W VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej WOD-KAN-INSTAL uczestniczyli : Andrzej Pieniążek, Tomasz Marcinowski i dyrektor biura.

23

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 22 kandydatów.

23

Andrzej Pawelec- zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady , reprezentował Świętokrzyską Izbę Inżynierów Budownictwa w uroczystym posumowaniu działań prewencyjnych realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy
w Kielcach w roku 2017.

24

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 19 kandydatów.

25

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 20 kandydatów.

27

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 20 kandydatów.

27

W Punkcie Informacyjnym w Ostrowcu Św. odbyło się cykliczne spotkanie delegatów na zjazd z powiatu ostrowieckiego.

28

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 18 kandydatów.

29

Kontrola pracy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przez Krajowego Rzecznika - panią Agnieszkę Jońca.

30

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 22 kandydatów.

Grudzień 2017

01

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej. Do egzaminu przystąpiło 9 kandydatów.

04

W sali konferencyjnej Izby odbyło się szkolenie dla członków z branży elektrycznej , zorganizowane przez biuro Izby

n/t „ Kompleksowa Ochrona odgromowa, Uziemień i ochrony przed przepieciami”.

04

Posiedzenie Komisji ds. pomocy losowych.

04

W sali konferencyjnej Izby odbyło się szkolenie zorganizowane przez Związek Mostowców RP n/t „ Wprowadzenie do zarządzania projektami w budownictwie na przykładzie budowy wiaduktu nad Centralną Magistralą Kolejową

w m. Jamskie koło Włoszczowy”.

04

W Busku-Zdroju odbyło się zebranie wyborcze członków Izby z powiatu buskiego. Wybrano 5 delegatów na Zjazdy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022.

06

Posiedzenie Okręgowej Rady.

08

W sali konferencyjnej Izby odbyło się wspólne posiedzenie członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

11

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium z Prezesami Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

12

Na zaproszenie Sekretarza Stanu Tomasza Żuchowskiego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie  przedstawicieli Ministerstwa z przedstawicielami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i architektów. Tematem spotkania były zagadnienia dotyczące prowadzonych procesów legislacyjnych , a w szczególności omówienie projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach i spraw związanych z obecnymi obowiązkami i relacjami zachodzącymi pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego.

W spotkaniu udział wzięli  : Wojciech Płaza i Tomasz Marcinowski.

12

W siedzibie Krajowej Rady PIIB odbyło się spotkanie przewodniczących Izb Okręgowych w którym uczestniczył Wojciech Płaza.

12

Posiedzenie zespołu ds. nadawania odznaczeń i wydawania opinii dla członków Izby.

13

W Warszawie w posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczyli : Andrzej Pieniążek – członek Prezydium Krajowej Rady i Wojciech Płaza – członek Krajowej Rady.

13

W Pińczowie odbyło się zebranie wyborcze członków Izby z powiatu pińczowskiego. Wybrano 2 delegatów na Zjazdy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022.

14

Andrzej Pawelec – zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wziął udział w posiedzeniu KKK.

14

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę realizacji budżetu izby za 11 miesięcy oraz kontrolę z zakresu prawno-finansowego modernizacji siedziby izby.