KALENDARIUM


 

Styczeń 2020

04

W kościele Świętego Ducha w Kielcach odbył się pogrzeb Wojciecha Płazy – przewodniczącego Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

08

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

10

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie członków Prezydium z współwłaścicielem budynku przy ul. Św. Leonarda 18.

13

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla  139 osób, które w sesji jesiennej 2019r zdały stosowny egzamin w ŚOIIB. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : Zbigniew Koniusz - wojewoda świętokrzyski, profesor Wiesław Trąmpczyński – rektor Politechniki Świętokrzyskiej, profesor Barbara Goszczyńska – prorektor do spraw ogólnych Politechniki Świętokrzyskiej, Adam Derza – okręgowy inspektor pracy w Kielcach, Anna Bujnowska – przewodnicząca Związku Zawodowego Budowlani Okręg Świętokrzyski, Maria Głowacka – wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Alfred Zgoda – prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Kielcach, Małgorzata Janiszewska – prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach oraz Stanisław Rozin – przewodniczący Związku Mostowców RP Oddział Świętokrzyski, Cezary Tkaczyk – prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, Ireneusz Janik – prezes zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach. Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Andrzej Pawelec – pełniący obowiązki przewodniczącego Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział członkowie Prezydium, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.

16

Obradowało Prezydium Okręgowej Rady.

22

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Komisji Wnioskowej.

24

W Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

29

Stanisław Zieliński – przewodniczący OKR , uczestniczył w naradzie szkoleniowej Przewodniczących OKR i członków KKR.

31

Tadeusz Durak – członek Krajowej Rady PIIB uczestniczył w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Luty 2020

03

Spotkanie członków Prezydium ze współwłaścicielem budynku.

05

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

05

Tadeusz Durak uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Rady.

05

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

06

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę dotyczącą protokołów z posiedzeń organów Izby oraz komisji i zespołów w 2019r.

15

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczystość 70-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W uroczystościach udział wzięli : Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady, Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji kwalifikacyjnej oraz dyrektor biura.

18

Ewa Maruszak – zastępca przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego uczestniczyła w spotkaniu w Warszawie z Krajową Komisją.

20

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę realizacji uchwał podjętych w 2019r przez Prezydium i Radę Okręgową.

20

Stefan Szałkowski – członek Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uczestniczył w weryfikacji pytań na uprawnienia budowlane.

21

PZITB – Oddział Kielce zorganizował w Ostrowcu Św. szkolenie n/t Nowelizacja Prawa Budowlanego – 2020 Rok.

24

Biuro izby zorganizowało szkolenie n/t „ Badania instalacji elektrycznych „

25

W siedzibie Izby odbyło się plenarne posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Marzec 2020

03

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

03-04

W konferencji Warsztat Pracy Projektanta w Szczyrku udział wzięli : Stefan Szałkowski – zastępca przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i Tadeusz Durak – członek Krajowej Rady.

04

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

04

Posiedzenie Okręgowej Rady.

13

Posiedzenie on-line Okręgowej Rady w sprawie odwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego.

Kwiecień 2020

02

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

28

Posiedzenie on-line Okręgowej Rady w sprawie rozdzielenia zjazdu sprawozdawczego i zjazdu dotyczącego wyboru przewodniczącego Okręgowej Rady oraz ustalenia terminu zjazdu sprawozdawczego.

29

W posiedzeniu Krajowej Rady w systemie teleinformatycznym uczestniczyli : Andrzej Pawelec – pełniący obowiązki przewodniczącego Okręgowej Rady i Tadeusz Durak – członek Krajowej Rady.

Maj 2020

06

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

11

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady on-line.

18

W trybie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w której udział wziął jej członek Tadeusz Durak.

27

Tadeusz Durak uczestniczył  w zdalnym posiedzeniu Krajowej Rady.

27

Rozpoczęcie XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB zorganizowanego w trybie zdalnym.

29

Małgorzata Sławińska – uczestniczyła w telekonferencji Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

Czerwiec 2020

01

Zakończenie XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB.

02

Grzegorz Świt – przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego uczestniczył w wideokonferencji n/t zasad szkolenia e-learningowego i on-line.

02

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

03

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

04

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przeprowadził przesłuchanie członka Izby w sprawie odpowiedzialności zawodowej.

15

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Kielce przeprowadził kontrolę budynku w którym znajduje się siedziba Izby.

16

W wideokonferencji zorganizowanej przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną udział wzięli : Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i Stefan Szałkowski – zastępca przewodniczącego OKK.

16

Posiedzenie Okręgowej Rady on-line.

17-20

Odbył się XIX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy wykorzystaniu systemu informatycznego.

26

W Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Lipiec 2020

02

Głosowanie członków Okręgowej Rady nad przyjęciem wniosków złożonych podczas XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB w ramach kontynuacji posiedzenia Okręgowej Rady w dniu 16 czerwca.

02

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

02

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w systemie on-line.

18

Odbył się I Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Świętokrzyskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa na którym dokonano wyboru przewodniczącego Okręgowej Rady, delegata na Zjazd Krajowy i członka Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Przewodniczącym Okręgowej Rady został wybrany dr inż. Stefan Szałkowski. W skład Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – wybrany został mgr inż. Edmund Pieniążek, a delegatem na Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa został Bolesław Balcerek.

23

Odbyło się posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

29

Posiedzenie Okręgowej Rady.

Sierpień 2020

03

W  siedzibie biura odbyło się spotkanie członków Okręgowej Rady w sprawie omówienia dalszych działań odnośnie  siedziby biura.

05

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

12

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

26

Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

Wrzesień 2020

02

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

03

W posiedzeniu Krajowej Rady uczestniczyli : stacjonarnie Tadeusz Durak – członek KR i zdalnie Stefan Szałkowski – przewodniczący Okręgowej Rady.

04

Egzamin testowy na uprawnienia budowlane.

07-08

Sprawdzanie testów egzaminacyjnych.

08

Posiedzenie Okręgowej Rady.

10

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 6 kandydatów.

11

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 10 kandydatów.

12

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 12 kandydatów.

13

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 12 kandydatów.

14

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej - KOB. Do egzaminu przystąpiło 7 kandydatów.

14

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej telekomunikacyjnej. Do egzaminu przystąpiło 2 kandydatów.

15

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 13 kandydatów.

16

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 14 kandydatów.

17

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej. Do egzaminu przystąpiło 4 kandydatów.

17

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Do egzaminu przystąpił 1 kandydat.

18

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 11 kandydatów.

19

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 16 kandydatów.

20

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 12 kandydatów.

21

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 15 kandydatów.