Styczeń 2019

03

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

03

Posiedzenie zespołu ds. nadawania odznaczeń i wydawania opinii dla członków Izby.

11

Odbyło się uroczyste spotkanie członków władz i organów Izby na którym dokonano podsumowania działalności ŚOIIB w 2018r. Przewodniczący Wojciech Płaza poinformował o ważniejszych wydarzeniach w Izbie w 2018roku.

14

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla  119 osób, które w sesji jesiennej 2018r zdały stosowny egzamin w ŚOIIB.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek, Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej - prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński , dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚkProrektor ds. Ogólnych, Dziekan Wydziału Inżynierii Sanitarnej , Geomatyki i Energetyki  Politechniki Świętokrzyskiej – dr hab. Lidia Dąbek, ,Barbara Kieres - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ,Jan Jóźwik – zastępca Okręgowego Inspektora Pracy,  Anna Bujnowska – Przewodnicząca Związku Zawodowego „ Budowlani „ Okręgu Świętokrzyskiego, , Ireneusz Janik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach, Alfred Zgoda - Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT , oraz przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Małgorzata Janiszewska – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Sławomir Bęben – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Wojciech Rybak  – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Kazimierz Ginał – Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Stanisław Rozin  Związek Mostowców RP.

Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Wojciech Płaza – przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział członkowie Prezydium, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.

16

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie zastępcy przewodniczącego Okręgowej Rady – Pana Andrzeja Pawelca z Redaktorem Biuletynu Świętokrzyskiego Panem Jerzym Chrobotem.

16

Obradowało Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

18

W spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Kielce , Świętokrzyską Izbę reprezentował Andrzej Pawelec- zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady.

22

W siedzibie izby odbyło się szkolenie n/t „ Zastosowanie innowacyjnej technologii czasowego i odwracalnego upłynniania gruntu w robotach ziemnych”.

22

Odbyło się posiedzenie Komisji Wnioskowej.

23

W Warszawie w posiedzeniu Zespołu  ds. Funduszu Spójności , uczestniczyła Danuta Jamrozik-Szymkiewicz – skarbnik Okręgowej Rady.

24

W Warszawie w spotkaniu przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych z Krajowa Komisją Rewizyjną uczestniczył Stanisław Zieliński – przewodniczący OKR.

28

W Punkcie Informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów z powiatu ostrowieckiego.

30

W sali konferencyjnej ŚOIIB odbyło się szkolenie dotyczące wdrożenia przepisów RODO w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym i w organie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

31

W Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie uwag zgłoszonych do projektu „ Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów”. Świętokrzyską Izbę reprezentował

prof. Grzegorz Świt.

Luty 2019

5

W sali konferencyjnej ŚOIIB odbyło się szkolenie dotyczące wdrożenia przepisów RODO w Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

6

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

6

Obradowało Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

7

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę protokołów i  sprawozdań organów za 2018r.

7

Andrzej Pawelec – zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady uczestniczył w spotkaniu Rady Dyrektorów SIPH, które poświecone było zagadnieniom mediacji gospodarczych.

14

Danuta Jamrozik-Szymkiewicz uczestniczyła w Warszawie w spotkaniu Zespołu ds. Funduszu Spójności.

18

W sali konferencyjnej ŚOIIB odbyło się szkolenie n/t „ Technologie stosowane w budownictwie komunikacyjnym i hydrotechnicznym”.

19

Andrzej Pawelec uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Komisji ds. komunikacji społecznej.

21

Małgorzata Sławińska uczestniczyła w Warszawie w posiedzeniu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

21

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę realizacji uchwał Prezydium i Okręgowej Rady podjętych w 2018r.

22

W Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa w sprawie zatarcia kary.

22

Wiesława Sobańska wzięła udział w posiedzeniu krajowego Zespołu ds. BIM , które odbyło się w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

22

Andrzej Pawelec reprezentował Świętokrzyską Izbę w spotkaniu noworocznym organizowanym przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

25

Dariusz Wróbel – przewodniczący komisji ds. inwestycji , zakupów i administrowania nieruchomością oraz dyrektor biura uczestniczyli w kontroli  Powiatowego Inspektora  Nadzoru Budowlanego prac budowlanych wykonywanych przez współwłaściciela budynku.

25

W Punkcie Informacyjnym ŚOIIB w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów z powiatu ostrowieckiego.

26

W siedzibie Izby odbyło się plenarne posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

26

W Warszawie w posiedzeniu Krajowej Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego uczestniczył  Grzegorz Świt. 

Marzec 2019

01

PZITB zorganizowała w Ostrowcu Świętokrzyskim szkolenie n/t „ Wymagania przeciwpożarowe obiektów budowlanych określone w przepisach i stosowane w praktyce”.

04

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz szkolenie członków OKR w zakresie wdrożenia przepisów RODO.

06

Obradowała Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

07

Rozpoczęcie kwalifikacji wniosków na uprawnienia budowlane.

12

W posiedzeniu Komisji Medalu Honorowego w Warszawie wziął udział  Andrzej Pieniążek.

12

W sali konferencyjnej ŚOIIB odbyło się szkolenie n/t  Projektowanie i budowa instalacji na gaz płynny(LPG) i skroplony gaz ziemny(LNG).

13-14

W wyjazdowym spotkaniu Krajowej Rady PIIB uczestniczył Tadeusz Durak – członek Rady Krajowej.

19

W sali konferencyjnej ŚOIIB odbyło się szkolenie n/t „ Geosyntetyki – charakterystyka, dobór i założenia projektowe, zasady wbudowania oraz błędy w specyfikacjach i wykonawstwie.

20

W Warszawie w naradzie szkoleniowej okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej z Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatorem udział wzięli : Zbigniew Major, Krzysztof Zapała, Józef Kuleszyński. Bogdan Strzelczyk i mecenas Marcin Chodkowski.