Kalendarium

 

 

20

W siedzibie ŚOIIB odbyło się posiedzenie Jury konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży Kartka świąteczna na Boże Narodzenie 2023 r.”

17

W uroczystym podsumowaniu programów prewencyjnych PIP realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach w 2023 roku wzięła udział Danuta Jamrozik-Szymkiewicz-Skarbnik Okręgowej Rady.

17

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady, uczestniczyła w  XXV Jubileuszowej Gali Budownictwa zorganizowanej przez Śląską Izbę Inżynierów Budownictwa.

17

Odbył się egzamin testowy na uprawnienia budowlane.

16

Z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin kolegi Edmunda Pieniążka-wieloletniego zaangażowanego członka Izby, odbyło się uroczyste spotkanie Jubilata z członkami Okręgowej Rady, przewodniczącymi organów, współpracownikami  i pracownikami biura.

15

W siedzibie Izby odbyło się szkolenie dla członków Izby i pracowników biura z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

13-14

W szkoleniu zorganizowanym przez PIIB dla sekretarzy Okręgowej Rady i dyrektorów biur uczestniczyły: Bożena Nowińska- sekretarz Okręgowej Rady i Wiesława Sobańska – dyrektor biura.

10

Posiedzenie członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

08

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

01

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

Listopad 2023

30

W Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym odbyła się kontrola przedstawicieli Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

14

Członkowie ŚOIIB z powiatów koneckiego i włoszczowskiego zorganizowali spotkanie integracyjne w Snochowicach.

13

W Ujeździe w Zamku Krzyżtopór, odbyło się spotkanie integracyjne członków ŚOIIB z powiatów ostrowieckiego i opatowskiego.

11-13

W Krakowie odbyła się narada członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej z przewodniczącymi OSD i Okręgowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynatorami.

07

Ewa Skiba - Przewodnicząca Okręgowej Rady, wzięła udział w uroczystej Gali z okazji Dnia Budowlanych, zorganizowanej przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

05-06

W hotelu „Echo” w Cedzynie odbyła się XXIX Konferencja Naukowo-Techniczno-Szkoleniowa Energetyków Regionu Świętokrzyskiego w której udział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Rady-Ewa Skiba i dyrektor biura.

04

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

02

W Punkcie Informacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów.

02

Na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej Politechniki Świętokrzyskiej, odbyło się wręczenie pamiątkowego grawertonu za najlepszą pracę inżynierską z roku akademickiego 2022/2023. Nagrodę wręczyła Ewa Skiba-Przewodnicząca Okręgowej Rady.

01-03

Adam Muszyński – przewodniczący oraz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Krajową Komisję Rewizyjną

02

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

Październik 2023

30

W Jędrzejowie odbyło się spotkanie integracyjne członków izby z powiatu jędrzejowskiego.

30

Członkowie Izby z Kielc i Powiatu Kieleckiego wraz z rodzinami, uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym z okazji Dnia Budowlanych. 

29

W Starachowicach odbyło się spotkanie integracyjne członków izby z powiatów skarżyskiego i starachowickiego.

29

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej odbyło się w siedzibie Izby.

28

W siedzibie izby odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Św. Leonarda 18.

27

W spotkaniu on-line z  przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, organów nadzoru budowlanego, organizacji branżowych oraz środowiska naukowego wziął udział Grzegorz Adamus.

26

W Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej rozpoczęła się kwalifikacja złożonych wniosków na uprawnienia budowlane.

25

W siedzibie Izby odbyło się szkolenie n/t Stary materiał, nowe możliwości. Współczesne technologie budowy mostów drewnianych.

25

W spotkaniu Zespołu Konsultacyjnego powołanego przy Dziekanie Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej wziął udział Tomasz Marcinowski-zastępca Przewodniczącej Okręgowej Rady.

23

W ramach promocji samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, D. Jamrozik-Szymkiewicz i Z. Dusza, uczestniczyli w wydarzeniu pn. „Festiwal Wiatru”.

22

W konferencji „Bezpieczeństwo pracy na wysokości-Budowa STOP wypadkom!” uczestniczyła Ewa Maruszak-zastępca Przewodniczącej Okręgowej Rady.

19

W siedzibie Izby odbyło się plenarne posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

18

Tadeusz Durak uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Komisji Wnioskowej.

15-17

Przedstawiciele Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyli w międzynarodowym wydarzeniu pn. ”European Rover Challenge”.

14-17

Zespół ds. Kulturalnych i Sportowych służących integracji członków Izby i promocji ŚOIIB, zorganizował wycieczkę do Pragi w której wzięło udział 48 osób.

13

Posiedzenie Okręgowej Rady.

13

Posiedzenie Rady Programowej Biuletynu Świętokrzyskiego.

08

W siedzibie izby odbyło się spotkanie stałego zespołu doradczego Klubu Seniorów.

07-09

W formie hybrydowej odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe, zorganizowane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną z członkami Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych. W szkoleniu stacjonarnym w Warszawie udział wzięli:

St. Szałkowski- członek KKK oraz J. Ślusarczyk-przewodniczący OKK, A. Pieniążek-zastępca przewodniczącego OKK i dyrektor biura. W formie on-line w szkoleniu wzięli udział członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej naszej izby.

07

W posiedzeniu Krajowej Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego uczestniczyła Wiesława Czech-Morawska.

06

W posiedzeniu Krajowej Rady w formie on-line uczestniczyła Ewa Skiba, w formie stacjonarnej T. Durak.

06

Odbyło się spotkanie Przewodniczącej OR Ewy Skiby i członków Prezydium z współwłaścicielem budynku p. A. Słomką.

04

Ewa Skiba - Przewodnicząca Okręgowej Rady spotkała się w siedzibie izby z Arkadiuszem Bąkiem -Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

02

Zespół ds. Kulturalnych i Sportowych służących integracji członków Izby i promocji ŚOIIB, zorganizował spływ kajakowy po rzece Kamiennej dla 30 osób.

01-02

W konferencji z okazji Dnia Budowlanych w Lubuskiej Okręgowej izbie Inżynierów Budownictwa, Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowała Przewodnicząca Okręgowej Rady – Ewa Skiba.

01

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

Wrzesień 2023

30

W siedzibie izby odbyło się spotkanie Komisji ds. pomocy losowych.

30

W kongresie zorganizowanym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na temat „Cyfryzacja procesu budowlanego w praktyce” udział wzięła Ewa Skiba-Przewodnicząca Okręgowej Rady.

25-27

W VIII Regatach Żeglarskich W-MOIIB o Mistrzostwo Polski w klasie Omega w Olsztynie uczestniczyła Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady.

21

W Punkcie Informacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie delegatów.

18-20

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady uczestniczyła w ,,IV Otwartych Mistrzostwach Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Marszu na Orientację”.

09

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

07

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady spotkała się z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – Ryszardem Gliwińskim.

04

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Zespołu ds. oceny i promowania prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

03

Posiedzenie Komisji ds. Inwestycji, Zakupów i Administrowania Nieruchomością.

01

W organie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej odbyło się przesłuchanie członka Izby z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

01

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

Sierpień 2023

24

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady wzięła udział w posiedzeniu zespołu ds. Siedziby ŚOIIB.

21

W siedzibie izby odbyło się posiedzenie zespołu ds. oceny i promowania prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

05

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

04

W siedzibie izby odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Św. Leonarda 18.

03

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

03

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla  110 osób, które w sesji wiosennej 2023 roku zdały egzamin w ŚOIIB.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : Magdalena Boszczyk –zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Arkadiusz Bąk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,   prof. dr hab. inż. Justyna Zapała - Sławeta prof. PŚk – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki na  Wydziale  Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Bożena Czupryńska – zastępca Przewodniczącej Związku Zawodowego  „ Budowlani „ Okręgu Świętokrzyskiego, Cezary Tkaczyk – Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Ireneusz Janik- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Pracodawców, Alfred Zgoda – Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT oraz przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Sławomir Bęben – Polski Związek inżynierów i Techników Budownictwa, Jacek Olszewski – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Edward Kowalik – wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz  Kazimierz Ginał  Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Ewa Skiba – przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Jacek Ślusarczyk – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział członkowie Okręgowej Rady, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.

01-02

Materiały promocyjne Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostały wyeksponowane na stoisku Centrum Obsługi Inwestora w  Skarżysku- Kamiennej  podczas festynu zorganizowanego z okazji setnej rocznicy nadania praw miejskich.

Lipiec 2023

30

Posiedzenie Specjalistycznego Zespołu Kwalifikacyjnego OKK ds. Rzeczoznawstwa Budowlanego.

27

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

23-24

Odbył się XXII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w którym uczestniczyło 7 delegatów Izby Świętokrzyskiej : Ewa Skiba, Andrzej Janicki, Tomasz Marcinowski, Andrzej Pieniążek, Małgorzata Sławińska, Stefan Szałkowski i Andrzej Witkowski.

22

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

20

Posiedzenie Zespołu ds. odznaczeń oraz wydawania opinii dla członków Izby.

19

Przewodnicząca Okręgowej Rady spotkała się z delegatami Świętokrzyskiej Izby na Krajowy Zjazd PIIB. W spotkaniu udział wzięli : Małgorzata Sławińska, Andrzej Janicki, Andrzej Pieniążek i Andrzej Witkowski.

17

Ewa Skiba-Przewodnicząca Okręgowej Rady, była gościem honorowym XV Pikniku Inżynierskiego zorganizowanego przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

16

Punkt informacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizował wycieczkę techniczną na budowę ”Olszynki Park” i Podkarpackie Centrum Nauki „ Łukasiewicz w Jasionce”.

16

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie w którym udział wzięli : Ryszard Żelazny – przewodniczący zespołu koordynującego pracę Klubu Seniora, zastępca przewodniczącego-Zbigniew Kaleta, Robert Rydz – sekretarz i Kazimierz Fugiel – zastępca  sekretarza.

14

Posiedzenie Okręgowej Rady.

13

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

12

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 18 kandydatów.

11

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 21 kandydatów.

10

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 8 kandydatów.

07

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej. Do egzaminu przystąpiło 4 kandydatów.

07

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej - KOB. Do egzaminu przystąpiło 3 kandydatów.

06

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 6 kandydatów.

05

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 23 kandydatów.

04

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Do egzaminu przystąpiło 18 kandydatów.

03

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do egzaminu przystąpiło 10  kandydatów.

02

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 13  kandydatów.

01

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Do egzaminu przystąpiło 13 kandydatów.

01

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

Czerwiec 2023

31

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Do egzaminu przystąpiło 11 kandydatów.

30

Posiedzenie Zespołu ds. odznaczeń oraz wydawania opinii dla członków Izby.

29

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie członków Komisji ds. Inwestycji, Zakupów i Administrowania Nieruchomością.

27

Materiały promocyjne Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostały wyeksponowane na stoisku Urzędu Miasta Kielce podczas Dnia Samorządu Terytorialnego.

27

Zespół ds. Kulturalnych i Sportowych służących integracji członków izby i promocji Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zorganizował spotkanie integracyjne” Ciuchcią Ponidzie”.

26

Egzamin testowy na uprawnienia budowlane.

26

W I Ogólnopolskim Kongresie Klimatycznym w Budownictwie GREEN PLANET zorganizowanym w Europejskim Centrum  Edukacji Geologicznej uczestniczyła Ewa Skiba – przewodnicząca i członkowie Okręgowej Rady.

25

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

24

W Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich odbył się finał konkursu Novator 2022. Ewa Skiba -Przewodnicząca Okręgowej Rady  w imieniu Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wręczyła Annie Barteczko nagrodę w kategorii Młody Nowator.

24

W zdalnym posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczyli Ewa Skiba i Tadeusz Durak.

23

Wiesława Czech-Morawska uczestniczyła w posiedzeniu Krajowej Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.

22

Odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Wnioskowej Okręgowej Rady.

22

W spotkaniu on-line z  przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, organów nadzoru budowlanego, organizacji branżowych oraz środowiska naukowego wziął udział Grzegorz Adamus.

19

W zdalnym posiedzeniu kolegium przewodniczących Okręgowych Rad uczestniczyła Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady ŚOIIB.

19

W siedzibie biura i na terenie budowy obwodnicy Opatowa odbyło się szkolenie zorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy Kielce w którym uczestniczył Tomasz Marcinowski.

16

Tadeusz Durak wziął udział w posiedzeniu Krajowej Komisji Wnioskowej.

12

Ewa Skiba - Przewodnicząca Okręgowej Rady uczestniczyła w obchodach Jubileuszu 20-lecia  Mazowieckiego Samorządu Inżynierów Budownictwa.

12

Ewa Maruszak-zastępca Przewodniczącej Okręgowej Rady uczestniczyła w XXIII konferencji Naukowo-Techniczno-Szkoleniowej n/t. „Inteligentne sieci elektroenergetyczne” zorganizowanej przez SEP oddział Kielecki w Buskim Samorządowym Centrum Kultury.

12

Klub Młodych zorganizował Turniej Bilardowy w kieleckim Centrum Bilardowym.

11

W Centrum Konferencyjnym Targów Kielce odbyło się Seminarium Świętokrzyskie n/t Prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych w którym uczestniczyła Danuta Jamrozik-Szymkiewicz.

10-12

W szkoleniu członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, członków Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych oraz Krajowych i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej udział wzięli: Grzegorz Adamus, Darek Adamek, Bogdan Strzelczyk i Anna Dutkiewicz.

10

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

10

Ewa Skiba - Przewodnicząca Okręgowej Rady spotkała się z Arkadiuszem Bąkiem -Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

09

W organie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej odbyło się przesłuchanie członka Izby z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

09

Tadeusz Durak uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Krajowej Komisji Wnioskowej.

04

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

Maj 2023

27

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady reprezentowała Świętokrzyską Izbę na spotkaniu w Sali Kolumnowej Sejmu RP w uroczystym posiedzeniu nt. „Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”.

26

W gali finałowej II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym w Stalowej Woli uczestniczył Tomasz Marcinowski – zastępca Przewodniczącej Okręgowej Rady .

26

W posiedzeniu Kapituły Konkursu NOWATOR 2022 w Staropolskiej Izbie Przemysłowo- Handlowej udział wzięła Ewa Maruszak – zastępca Przewodniczącej Okręgowej Rady.

26

W posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczyli Ewa Skiba i Tadeusz Durak.

26

W sali konferencyjnej ŚOIIB odbyło się stacjonarne szkolenie nt. „Nowoczesne hydroizolacje w budownictwie”.

25

Tadeusz Durak- mediator PIIB reprezentujący Świętokrzyską Izbę uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji ds. Etyki.

22

W posiedzeniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uczestniczył Stefan Szałkowski.

17

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie osób koordynujących pracę Klubu Seniora.

14

Wycieczkę techniczną dla członków Izby na budowę stadionu piłkarskiego w Radomiu, rewitalizację zalewu „Lubianka” i budowę wiaduktu w Starachowicach zorganizował PZITB Oddział Kielce i ŚOIIB.

12

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Ewy Skiby – Przewodniczącej Okręgowej Rady z  konsultantami Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa, którzy na targach AGROTECH udzielali bezpłatnych porad dotyczących budowy i remontów obiektów budowlanych.

12

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

05

W organie Okręgowego  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej odbyło się przesłuchanie świadka w sprawie odpowiedzialności zawodowej członka Izby.

03

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady spotkała się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z Ryszardem Gliwińskiem- Prezesem Zarządu.

03

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

01

Odbył się XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kwiecień 2023

31

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie Przewodniczącej Ewy Skiby z Adamem Jarubasem- posłem do Parlamentu Europejskiego.

28

Tadeusz Durak uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Komisji Wnioskowej.

27

Na Wydziale Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się wręczenie nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2021/2022 dla studentów oraz listów gratulacyjnych dla promotorów tych prac.               W uroczystości Świętokrzyską  Izbę reprezentowała Ewa Skiba – przewodnicząca Okręgowej Rady i Andrzej Janicki – przewodniczący zespołu ds. oceny i promowania prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

25

Ewa Maruszak- zastępca przewodniczącej Okręgowej Rady reprezentowała Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa podczas XVI Sprawozdawczego Zjazdu Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

24-25

W szkoleniu skarbników i głównych księgowych Izb Okręgowych w Siemianowicach Śląskich uczestniczyły: Danuta Jamrozik-Szymkiewicz – Skarbnik Okręgowej Rady i Małgorzata Bekier – Główna Księgowa.

23

Odbyło się posiedzenie Zespołu Prawno-Regulaminowego.

21

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady wzięła udział w posiedzeniu zespołu ds. Siedziby ŚOIIB.

17-19

Na Targach AGROTECH przedstawiciele Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa udzielali bezpłatnych konsultacji na temat realizacji obiektów budowlanych i ich remontów.

15

W sali konferencyjnej Izby odbyło się szkolenie "Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa".

14

W spotkaniu Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad z przedstawicielami firm wykonawczych uczestniczył kol. Grzegorz Adamus.

10

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady spotkała się w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej z prof. dr hab. inż. Markiem Iwańskim - Prorektorem ds. Badań i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi.

10

W zdalnym posiedzeniu dotyczącym organizacji Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa na targach AGROTECH udział wzięli: Przewodnicząca OR – Ewa Skiba, Zbigniew Dusza – koordynator ODIB  i członkowie Izby którzy będą udzielali bezpłatnych konsultacji dla społeczeństwa w sprawie budowy i remontów.

10

W posiedzeniu Świętokrzyskiej Rady ds. Bezpieczeństwa przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Kielcach udział wzięła

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady.

06

Ewa Skiba - przewodnicząca Okręgowej Rady spotkała się z kol. Ryszardem Żelaznym – przewodniczącym zespołu pomocniczego koordynującego pracę Klubu Seniora oraz Zbigniewem Duszą – koordynatorem ds. organizacji Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa w regionie świętokrzyskim.

03

Posiedzenie Komisji ds. pomocy losowych.

03

Posiedzenie Okręgowej Rady - w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Inżynierów Budownictwa.

01

W zdalnym posiedzeniu w sprawie organizacji Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa na targach AGROTECH udział wzięli: Przewodnicząca OR – Ewa Skiba, zastępca przewodniczącej – Ewa Maruszak, Grzegorz Adamus, Andrzej Janicki i dyrektor biura.

01

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

Marzec 2023

28

Andrzej Janicki – członek Okręgowej Rady  i dyrektor biura Okręgowej Rady odbyli spotkanie z dyrektorem Centrum Kongresowego Targów Kielce w sprawie organizacji Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa na targach AGROTECH.

24

Posiedzenie Zespołu ds. oceny i promowania prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

23

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Zespołu Prawno-Regulaminowego.

23

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji ds. pomocy losowych.

22

Członkowie Klubu Seniora spotkali się z Przewodniczącą Okręgowej Rady – Ewą Skibą i zastępcą Przewodniczącej Ewą Maruszak w sali konferencyjnej ŚOIIB.

22

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady i Adam Muszyński – przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej spotkali się w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej z  prof. dr hab. inż. Zbigniewem Korubą- Rektorem Politechniki Świętokrzyskiej.

21

Wiesława Czech-Morawska uczestniczyła w spotkaniu Krajowej Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.

21

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności biura Okręgowej Rady.

20

Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności organów działających w Świętokrzyskiej  Izbie tj. OKK, OSD i OROZ.

17

PZITB Oddział w Kielcach – Koło Środowiskowe „Pod Wiechą” w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowało szkolenie na temat- korozja biologiczna w budynkach. Po szkoleniu odbyło się spotkanie integracyjne.

17

W Tradycyjnym Spotkaniu Noworocznym członków i sympatyków Stowarzyszenia Elektryków Polskich uczestniczyła Danuta Jamrozik-Szymkiewicz – skarbnik Okręgowej Rady.

17

W siedzibie Izby odbyło się spotkanie współwłaścicieli budynku przy ulicy Św. Leonarda 18.

15

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady.

15

W Urzędzie Miasta Kielce odbyło się spotkanie Przewodniczącej Okręgowej Rady z dyrektorem Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.

14

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady, spotkała się z Wiceprezydent Miasta Kielce- Bożeną Szczypiór.

09

W Warszawie odbyło się posiedzenie KSD w którym wziął udział Andrzej Pieniążek – członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

09

Stefan Szałkowski uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

09

Ewa Skiba – Przewodnicząca Okręgowej Rady, uczestniczyła w konferencji pn. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” na zaproszenie Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

08

W hotelu Ameliówka odbyło się spotkanie na temat „Dialog społeczny w dobie kryzysu energetycznego i inflacyjnego- obszary i zakres współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, organizacjami sektora przemysłu wyrobów budowlanych oraz instytucjami państwowymi”. Podczas spotkania przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski, wręczył Przewodniczącej Okręgowej Rady – Ewie Skibie, złoty medal 130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce przyznany Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

08

W siedzibie Targów Kielce odbyło się spotkanie przewodniczącej Okręgowej Rady Ewy Skiby  z dyrektorem Centrum Kongresowego Andrzejem Kierczem.

02

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie zespołu ds. kulturalnych i sportowych służących integracji członków izby i promocji ŚOIIB.

02

Ewa Skiba i Tadeusz Durak uczestniczyli w konferencjach pt. „Perspektywy pozyskiwania energii ze źródeł nowych i odnawialnych w Polsce” oraz  „Uprawnienia budowlane - droga do sukcesu dla techników i inżynierów w kreowaniu budownictwa” które odbyły się w ramach Dniach Inżynierskich na targach Budma.

01

W wyjazdowym posiedzeniu Krajowej Rady PIIB które odbyło się w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa uczestniczyli Ewa Skiba i Tadeusz Durak.

01

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich.

Luty 2023

27

W auli Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie organizacyjne członków Koła Młodych.

26

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji ds. pomocy losowych.

25

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Ryszard Mes przeprowadził w ramach nadzoru KROZ kontrolę OROZ.

25

Odbyło się posiedzenie zespołu ds. oceny i promowania prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

24

W siedzibie izby odbyło się plenarne posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

23

Adam Muszyński-Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej uczestniczył w spotkaniu z Krajową Komisją Rewizyjną.

20

Punkt Informacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizował wycieczkę techniczną na budowę Dworca Metropolitalnego w Lublinie.

18

Ewa Skiba-przewodnicząca Okręgowej Rady spotkała się z Zbigniewem Koniuszem – Wojewodą Świętokrzyskim.

18

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady

17

W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

14

W sali hotelu Kameralnego w Kielcach odbyło się noworoczne spotkanie członków organów , komisji i zespołów Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

12-14

W szkoleniu zorganizowanym przez PIIB dla sekretarzy i dyrektorów biura uczestniczyły – Małgorzata Sławińska – sekretarz Okręgowej Rady i Wiesława Sobańska- dyrektor biura.

11

Przewodnicząca Okręgowej Rady Ewa Skiba spotkała się w Ostrowcu Świętokrzyskim z Prezydentem Jarosławem Górczyńskim.

10

Tadeusz Durak uczestniczył  w zdalnym posiedzeniu Krajowej Komisji Wnioskowej.

09

W Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla  69 osób, które w sesji jesiennej 2022 r. zdały stosowny egzamin w ŚOIIB. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski, Adam Derza –Okręgowy Inspektor Pracy,. dr hab. inż. Justyna Zapała-Sławeta prof. PŚk – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki na  Wydziale  Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Anna Bujnowska – Przewodnicząca Związku Zawodowego  „ Budowlani „ Okręg Świętokrzyski, Maria Głowacka – Wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Cezary Tkaczyk – Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Alfred Zgoda – Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT oraz przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w osobach: Grzegorz Łukasik – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP,  Jacek Olszewski – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych i Stanisław RozinPrzewodniczący Związku Mostowców RP Oddziału Świętokrzyskiego.

Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali : Ewa Skiba – przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Jacek Ślusarczyk – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W uroczystości wzięli również udział członkowie Prezydium, przedstawiciele Komisji Kwalifikacyjnej i zespołów egzaminacyjnych.

04

W siedzibie izby odbyło się spotkanie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.

01

Posiedzenie Składu Orzekającego ds. członkowskich

Styczeń 2023