Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prosiinfomy członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o pilne podanie do biura Izby adresów e-mail
w przypadku gdy nie były podane lub uległy zmianie. Dyrektor Biura, W. Sobańska


UWAGA RZECZOZNAWCY !
Do ŚOIIB wpłynęła prośba o wypełnienie ankiety nt. analiz zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych w kraju. Prosimy o wypełnienie ANKIETY i przesłanie mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


 

A K T U A L N O Ś C I


 

168 OSÓB Z UPRAWNIENIAMI

Drukuj

Tylu inżynierów zdało pomyślnie egzaminy w sesji wiosennej i w Sali Lustrzanej kieleckiego WDK otrzymali decyzje o zdobytych uprawnieniach budowlanych. Pięciu, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu i na egzaminie ustnym zostało wyróżnionych: Dariusz Wróbel (specjalność drogowa), Mateusz Jędrzejczyk, Łukasz Nowak, Mariusz Maruszak i Piotr Bator (wszyscy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej).

Więcej…
 

TECHNOLOGIE MIESZANEK MINERALNYCH

Drukuj

Zastosowanie innowacyjnych technologii do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych ,na gorąco i na ciepło oraz technologii hydrofobizacji i stabilizacji gruntów, dróg gruntowych i ścieżek rowerowych - to tematy szkolenia jakie odbyło się w sali ŚZDW.

Więcej…
 

BĘDZIE ZJAZD NADZWYCZAJNY

Drukuj

Ponieważ nie zatwierdzono zmian w statucie Polskiej Izby, więc zwołano zjazd nadzwyczajny, który odbędzie się 20 sierpnia. W głosowaniu na zjeździe sprawozdawczym w Warszawie 19 - 20 czerwca, 90 delegatów było za zmianami, przeciw 80. Do przyjęcia nowego statutu potrzebne był dwie trzecie głosów. Jest to pierwszy przypadek w kronikach PIIB, by dla rozstrzygnięcia istotnego zagadnienia, konieczne było zwołanie dodatkowego zjazdu.

Więcej…
 

Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

17 czerwca 2015 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady prowadził przewodniczący OR Wojciech Płaza. W posiedzeniu wzięli również udział:  przewodniczący OKK, OKR, OSD, redaktor naczelny „Biuletynu Świętokrzyskiego” oraz dyrektor biura Izby. Przewodniczący OR powitał zebranych. Porządek obrad został przyjęty bez uwag. Przyjęto  sprawozdanie z posiedzenia Rady Izby, które miało miejsce w dniu 18 marca br.

Więcej…
 

SEMINARIUM O DROGOWNICTWIE

Drukuj

Działalność naukowo- badawcza katedry inżynierii komunikacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej była tematem seminarium jakie odbyło się w sali kieleckiej uczelni. Pracownicy naukowi wydziału budownictwa i architektury politechniki przedstawili m.in. zagadnienia reologicznych zmian w strukturze asfaltu po dodaniu wosku syntetycznego, właściwości recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym,  stan techniczny nawierzchni betonowych w regionie, wykorzystanie  metody symulacji komputerowej w projektowaniu infrastruktury komunikacyjnej, wpływ asfaltu spienionego modyfikowanego woskiem syntetycznym  na powstawanie deformacji trwałych, technologia recyklingu na zimno z asfaltem spienionym w województwie, diagnostyka i prognozowanie potrzeb remontowych w budynkach wielorodzinnych, ograniczanie hałasu drogowego w miastach.

Więcej…
 

UMOWA NA BUDOWĘ S7 CHĘCINY-JĘDRZEJÓW

Drukuj

- Dołożymy wszelkich starań, by wykonać odcinek drogi S7 w terminie. Współpraca z  kieleckim oddziałem  GDDKiA będzie przebiegać jak najlepiej. Zamierzamy w Polsce startować do przetargów na kolejne inwestycje - powiedział Giorgio Provvidenza pełnomocnik konsorcjum.

Więcej…
 

INFORMACJA Z PLENARNEGO POSIEDZENIA OKK

Drukuj

16 czerwca odbyło się drugie w bieżącym roku posiedzenie plenarne OKK. Poświęcone było głównie podsumowaniu zakończonej XXV sesji egzaminacyjnej. Przewodniczący OKK Andrzej Pieniążek omówił ważniejsze wydarzenia dotyczące działalności OKK, jakie miały miejsce od ostatniego zebrania OKK w dn. 10 marca.

Więcej…
 

STOLARKA BUDOWLANA

Drukuj

Wymagania dla stolarki budowlanej wprowadzone znowelizowanym rozporządzeniem ministra infrastruktury, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozwój technik montażu stolarki w ścianie budynku - "ciepły montaż", materiały, technologia, błędy – były tematem szkolenia jakie przeprowadził w sali Izby Andrzej Żyła z Laboratorium Techniki Budowlanej w Dąbrowie Górniczej.

Więcej…
 

OKREŚLANIE STATECZNOŚCI SKARP, WYKOPÓW I NASYPÓW

Drukuj

Praktyczne aspekty w określaniu stateczności skarp wykopów i nasypów pod obciążeniem statycznym i dynamicznym, problematyka ich stateczności w zależności od rodzaju obciążenia,  wpływ drgań i obciążeń powtarzalnych od ruchu drogowego, wpływ warunków wodno-gruntowych,  zjawisko tiksotropii i kapilarności w różnych układach obciążenia statycznego i dynamicznego, obciążeń cyklicznych na właściwości fizyko-mechaniczne gruntów budujących podłoże,  metody obliczeń stateczności, optymalizacja przekroju poprzecznego oraz określanie stref naprężeń w podłożu gruntowym, określanie bezpiecznego pochylenia skarp i ich zabezpieczenia,  efektywność i opłacalność różnych technologii – przedstawił w sali Izby, Piotr Jarmołowicz.

Więcej…
 


Strona 1 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 2(36)/2015Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 194 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW WZORU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH LINIOWEJ, ZATWIERDZONEJ PRZEZ URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Więcej …
 
ANTYKOROZYJNA OCHRONA STALI ZBROJENIOWEJ METODĄ KATODOWĄ (ANODY TRACONEJ)
Więcej …
 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ASPEKTY REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB