Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

A K T U A L N O Ś C I


 

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 14 STYCZNIA 2015R.

Drukuj

W w/wym. terminie odbyło się pierwsze posiedzenie prezydium ŚOIIB. Obradom przewodniczył Wojciech Płaza – przew. OR . W posiedzeniu prezydium wzięli również udział przew. OKR, OKK , OSD oraz rzecznik-koordynator OROZ.

Więcej…
 

UROCZYSTOŚĆ W KATOWICACH

Drukuj

25 lecie odrodzenia samorządu gospodarczego oraz doroczna uroczystość Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach -wyróżnienia Laurami Umiejętności i Kompetencji za rok 2014 , było okazją do spotkania Przewodniczących Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa . Program spotkania przewidywał omówienie najistotniejszych problemów funkcjonowania Izby oraz poznania najistotniejszych problemów  i uwarunkowań gospodarczego rozwoju Górnego Śląska  w  kontekście protestów górniczych jakie miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Tematykę tą przedstawił dr inż. Jerzy Markowski były v-ce Minister gospodarki – specjalista w problematyce gospodarczej Śląska.

Więcej…
 

INFORMACJA O SPOTKANIU NOWOROCZNYM CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW ODDZIAŁU KIELECKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Drukuj

W dniu 16 stycznia 2015 r. odbyło się w „Okrąglaku” w Kielcach tradycyjne spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W spotkaniu uczestniczyli: wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich mgr inż. Marek Grzywacz, zastępca przewodniczącego Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Andrzej Pawelec, prezes zarządu Kieleckiej Rady FSNT – NOT mgr inż. Alfred Zgoda,  dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej dr hab. Antoni Różowicz,  prof. PŚ, wicedyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach mgr inż. Anna Baran, mgr inż. Tomasz Kijak dyrektor Departamentu Logistyki PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko – Kamienna   oraz   członkowie Stowarzyszenia reprezentujący 16 kół zakładowych i terenowych. Uczestników spotkania przywitał prezes Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich mgr inż. Grzegorz Mieczkowski, który przedstawił działalność Oddziału w roku 2014.

Więcej…
 

PODZIĘKOWANIA

Drukuj

- Za aktywny udział w pracach organów statutowych, komisji i zespołów, funkcjonujących w naszej Izbie, wszystkim serdecznie dziękuję. Bez waszego udziału Koleżanki i Koledzy, nie moglibyśmy zrealizować naszych zadań – powiedział na spotkaniu noworocznym prezes Wojciech Płaza.

Więcej…
 

JUŻ Z UPRAWNIENIAMI

Drukuj

Tradycyjne spotkanie w Sali Lustrzanej w kieleckim WDK rozpoczęło się od wręczenia decyzji o uprawnieniach czterem młodym budowlańcom, którzy uzyskali najwięcej punktów w egzaminie testowy i ustnym. Wraz z decyzjami otrzymali specjalne upominki : Marzena Janik ( instalacje sanitarne), Natalia Snochowska ( instalacje teletechniczne), Paweł Jaszczyk (specjalność kolejowe obiekty budowlane),Marcin Stefańczyk (konstrukcyjno - budowlana). Gremialne brawa były potwierdzeniem uznania dla  wiedzy najlepszej czwórki.

Więcej…
 

SZKOLENIA, SESJA, BUDŻET NA 2015 ROK

Drukuj

Na grudniowym posiedzeniu Okręgowa Rada powróciła do spraw dotyczących szkoleń i niezbyt zadowalającej frekwencji. Opracowane zostaną przedsięwzięcia dla  trafniejszego doboru tematyki jak i zapewnienia udziału większej liczby członków Izby.

Więcej…
 

ZGŁOSZEŃ WIELE, UCZESTNIKÓW MNIEJ

Drukuj

Tradycyjne doroczne spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń naukowo-technicznych, zdominowały sprawy dotyczące organizacji szkoleń. Skromne możliwości niektórych stowarzyszeń nie pozwalają na szersze przedsięwzięcia dlatego w sporadycznych przypadkach z pomocą przychodzą firmy zatrudniające pracowników danych branż. Utrapieniem dla organizatorów jest zjawisko zapisywania się osób na szkolenia, zwłaszcza na wycieczki techniczne, a później rezygnacja ,skutkiem której frekwencja jest nieraz o połowę mniejsza. Tymczasem organizatorzy ponoszą spore koszty.

Więcej…
 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Drukuj

To temat szkolenia w sali Izby, jakie prowadziła Mariola Starzomska z katedry fizyki budowli i energii odnawialnej Politechniki Świętokrzyskiej. Przedstawiła m.in. odnawialne źródła energii,  energochłonność w budownictwie, OZE w świetle nowych wymagań prawnych, wykorzystanie energii odnawialnej.

Więcej…
 

KONIEC SESJI JESIENNEJ

Drukuj

W ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej, o uprawnienia ubiegali się przedstawiciele branży konstrukcyjno- budowlanej, telekomunikacyjnej oraz jeden inżynier budownictwa kolejowego.
Do egzaminów ustnych w sesji przystąpiło 89 osób, 75 zdało i otrzymają uprawnienia.
Teraz członkowie komisji kwalifikacyjnej oraz pracownicy biura Izby muszą przygotować stosowne dokumenty, by 12 stycznia w Sali Lustrzanej WDK wręczyć zdającym decyzje o uzyskanych uprawnieniach.

Więcej…
 


Strona 1 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
w celu przekazania danych dostępowych.
(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(34)/2014Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 159 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

AKTUALNE SZKOLENIA

WYCIECZKA TECHNICZNA DO ZAKŁADU PRODUKCJI ODLEWÓW ŻELIWNYCH DLA DROGOWNICTWA, BUDOWNICTWA BRANŻY KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ LMB KOŃSKIE [06.02.2015]
Więcej …
 
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO LINII ENERGETYCZNYCH W OPARCIU O OSPRZĘT FIRMY SICAME POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA [04.03.2015]
Więcej …
 
ANTYKOROZYJNA OCHRONA STALI ZBROJENIOWEJ METODĄ KATODOWĄ (ANODY TRACONEJ)
Więcej …
 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ASPEKTY REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Więcej …
 
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Więcej …
 
WYMAGANIA KRAJOWE DLA STOLARKI BUDOWLANEJ
Więcej …
 

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB