Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prosiinfomy członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o pilne podanie do biura Izby adresów e-mail
w przypadku gdy nie były podane lub uległy zmianie. Dyrektor Biura, W. Sobańska


Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych organizuje w dniach 6-7 października 2016r Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych. Tematyka warsztatów obejmuje następujące dziedziny: gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo, ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistykę podziemną i dziedziny pokrewne. Główny nacisk położony jest na praktyczny wymiar warsztatów i omówienie aktualnych problemów specjalistów szeroko rozumianej branży sanitarnej. Prosimy o wypełnienie zamieszczonej ankiety, która stanowić będzie podstawę do określenia zakresu merytorycznego warsztatów.


FORMULARZ ZAMÓWIENIA CZASOPISMA BRANŻOWEGO NA 2016 ROK


 

A K T U A L N O Ś C I


 

ŚWIĘTOWANIE W JĘDRZEJOWIE

Drukuj

Na spotkanie z okazji Dnia Budowlanych Izba zaprosiła tym razem członków z powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego. W sali jędrzejowskiego Gościńcu zebrało się spore grono budowlanych jak i gości.

Życzeń i gratulacji nie było końca, nie tylko kurtuazyjnych, ale i z racji licznych odznaczeń państwowych i związkowych, jakie w ostatnim okresie przyznano członkom naszej Izby.

Więcej…
 

Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

16 września 2015 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obrady prowadził przewodniczący OR Wojciech Płaza. W posiedzeniu wzięli również udział:  członkowie organów krajowych, przewodniczący OKK, OKR, OROZ,OSD, redaktor naczelny „Biuletynu Świętokrzyskiego” oraz dyrektor biura Izby.

Więcej…
 

Z POSIEDZENIA PREZYDIUM W DNIU 18 SIERPNIA 2015R.

Drukuj

Posiedzeniu prezydium ŚOIIB przewodniczył Wojciech Płaza – przew. OR . W posiedzeniu prezydium wzięli również udział przew. OKR, OKK, OROZ i OSD.

Więcej…
 

ZMIANY W STATUCIE PIIB ZAAKCEPTOWANE

Drukuj

94,4 proc. delegatów na sierpniowym nadzwyczajnym zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa glosowało za przyjęciem zmian w statucie oraz w regulaminach organów krajowych i okręgowych. Było to kontynuowanie obrad rozpoczętych na zjeździe PIIB w czerwcu.

Więcej…
 

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 8 LIPCA 2015R.

Drukuj

Posiedzeniu prezydium ŚOIIB przewodniczył Wojciech Płaza – przew. OR . W posiedzeniu prezydium wzięli również udział przew. OKR, OKK, OROZ i OSD.

Więcej…
 

168 OSÓB Z UPRAWNIENIAMI

Drukuj

Tylu inżynierów zdało pomyślnie egzaminy w sesji wiosennej i w Sali Lustrzanej kieleckiego WDK otrzymali decyzje o zdobytych uprawnieniach budowlanych. Pięciu, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu i na egzaminie ustnym zostało wyróżnionych: Dariusz Wróbel (specjalność drogowa), Mateusz Jędrzejczyk, Łukasz Nowak, Mariusz Maruszak i Piotr Bator (wszyscy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej).

Więcej…
 

TECHNOLOGIE MIESZANEK MINERALNYCH

Drukuj

Zastosowanie innowacyjnych technologii do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych ,na gorąco i na ciepło oraz technologii hydrofobizacji i stabilizacji gruntów, dróg gruntowych i ścieżek rowerowych - to tematy szkolenia jakie odbyło się w sali ŚZDW.

Więcej…
 

BĘDZIE ZJAZD NADZWYCZAJNY

Drukuj

Ponieważ nie zatwierdzono zmian w statucie Polskiej Izby, więc zwołano zjazd nadzwyczajny, który odbędzie się 20 sierpnia. W głosowaniu na zjeździe sprawozdawczym w Warszawie 19 - 20 czerwca, 90 delegatów było za zmianami, przeciw 80. Do przyjęcia nowego statutu potrzebne był dwie trzecie głosów. Jest to pierwszy przypadek w kronikach PIIB, by dla rozstrzygnięcia istotnego zagadnienia, konieczne było zwołanie dodatkowego zjazdu.

Więcej…
 

Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

17 czerwca 2015 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady prowadził przewodniczący OR Wojciech Płaza. W posiedzeniu wzięli również udział:  przewodniczący OKK, OKR, OSD, redaktor naczelny „Biuletynu Świętokrzyskiego” oraz dyrektor biura Izby. Przewodniczący OR powitał zebranych. Porządek obrad został przyjęty bez uwag. Przyjęto  sprawozdanie z posiedzenia Rady Izby, które miało miejsce w dniu 18 marca br.

Więcej…
 


Strona 1 z 8Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 2(36)/2015Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


Banner BIP

KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 122 gości 

Kalendarium

kalendarium

DYŻURY

SZKOLENIA E-LEARNINGOWEJak pobrać zaświadczenie elektroniczne

AKTUALNE SZKOLENIA

PROBLEMATYKA ZAGĘSZCZANIA I STALIBIZACJI GRUNTÓW W BUDOWNICTWIE. TECHNOLOGIE I ICH SKUTECZNOŚĆ. ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA. [13.10.2015]
Więcej …
 
PODSTAWOWE ZAGADNIENIA W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI NOWOCZESNYCH LINII KABLOWYCH nN i SN [14.10.2015]
Więcej …
 
WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC
Więcej …
 
OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW WZORU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH LINIOWEJ, ZATWIERDZONEJ PRZEZ URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH [30.10.2015]
Więcej …
 

KOMUNIKAT

Informujemy, że istnieje możliwość
SAMODZIELNEGO DRUKOWANIA
BLANKIETÓW OPŁAT

ze
strony internetowej Polskiej Izby

Sondy

W jakiej specjalności Izba Inżynierów powinna organizować więcej szkoleń ?
 

Instalator Polski


Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI proponuje otrzymanie bezpłatnego egzemplarza czasopism wydawanych przez Wydawnictwo po uprzednim  zgłoszeniu sie e-mailem (prenumerata@ipnet.com.pl) lub telefoniczne (022 678 38 05) do Wydawnictwa. Oferta ważna tylko dla członków ŚOIIB

SPECJALNA OFERTA PRENUMERATY CZASOPISM DLA CZŁONKÓW ŚOIIB