Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

19 marca odbyło się w siedzibie Izby ostatnie w tej kadencji posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Obrady prowadził przewodniczący OR Andrzej Pieniążek. W posiedzeniu wzięli również udział: przewodniczący KKR, OKK,OKR, OSD, rzecznik koordynator ORzOZ, redaktor naczelny „Biuletynu Świętokrzyskiego”, dyrektor biura Izby, główna księgowa i prawnik, współpracujący z Izbą.

Przewodniczący OR podziękował zebranym za współpracę i życzył realizacji planów wyborczych oraz spełnienia w następnej kadencji oczekiwań i aspiracji. Oznajmił, że pełnienie przez 6 lat funkcji przewodniczącego OR było dla niego ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem. Następnie wręczył członkom OR, przewodniczącym organów, przewodniczącemu KKR, redaktorowi BŚ oraz p. dyrektor biura dyplomy z podziękowaniem za współpracę.
Zebrani wysłuchali w trakcie obrad następujących informacji:
- o wydarzeniach w ŚOIIB w okresie od ostatniego posiedzenia Okręgowej Rady w dn. 18 grudnia 2014r
- o stanie członków ŚOIIB na dzień 28.02.2014r:
stan ewidencyjny ogółem: 5894 osoby
stan członków czynnych:   3841 osób

Sekretarz OR omówiła sprawozdanie Okręgowej Rady na XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, skarbnik OR i główna księgowa omówiły sprawozdanie finansowe za 2013r a przewodniczący OR przedstawił wnioski, jakie wynikają z działalności Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie jej istnienia oraz zadania na przyszłość. Okręgowa Rada jednomyślnie zaakceptowała sprawozdanie OR wraz ze sprawozdaniem finansowym, podejmując w tym względzie stosowną uchwałę.

Skarbnik OR omówiła projekt budżetu na 2014r, który OR zaakceptowała jednogłośnie. Następnie przewodniczący i sekretarz OR przedstawili  porządek obrad XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, regulamin obrad i wyborów oraz propozycje składów osobowych Prezydium Zjazdu i komisji zjazdowych, przyjęte jednomyślnie przez OR.
Okręgowa Rada zatwierdziła uchwały, podjęte przez Prezydium OR w dn. 19.02.2014r:
● w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu ŚOIIB na 2014 rok
● w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i projektów regulaminów XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
● w sprawie nagrody za sporządzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz podjęła n/w uchwały:
● w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB
● w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członka ŚOIIB

Przewodniczący OR omówił przebieg zebrań wyborczych delegatów w kraju i w naszej Izbie,  przedstawił listę zaproszonych na Zjazd gości. Poinformował również o losach „ustawy deregulacyjnej” oraz o zasadach członkostwa w Izbie Architektów i Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Przewodniczący OKK poinformował o przebiegu sesji kwalifikacyjnej na uprawnienia budowlane, a przewodniczący KKR oraz kol B. Balcerek omówili działania PIIB w sprawie ewentualnego wejścia w struktury Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.