Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY 14.09.2016

Drukuj

14 września 2016 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obrady prowadził przewodniczący Okręgowej Rady Wojciech Płaza. W posiedzeniu wzięli również udział:  członkowie organów krajowych (Rady Krajowej, KKR, KKK), przewodniczący OKK, OKR, OROZ, OSD, redaktor naczelny „Biuletynu Świętokrzyskiego” oraz dyrektor biura Izby.

Przewodniczący zebrania powitał zebranych. Porządek obrad został przyjęty bez uwag. Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Izby, które miało miejsce 15 czerwca br., zostało przyjęte w drodze głosowania.

Zebrani wysłuchali informacji:

- o wydarzeniach w ŚOIIB oraz organach krajowej izby w których nasi członkowie brali udział,

- o stanie członków ŚOIIB na dzień 1.09.2016r.:

stan ewidencyjny ogółem: 6431 osób

stan członków aktywnych:3987 osób.

Skarbnik przedstawiła wykonanie budżetu Izby za 8 m-cy br. (przychody 67,19 %, wydatki 60,52 % planu), rezerwa wynosi 1195099,-zł. Przyjęto Uchwałę nr 10 zatwierdzającą Uchwały Prezydium OR nr 12 i 13 z m-ca lipca i sierpnia br., a także  przyjęto Uchwały wynikające z bieżącej działalności Izby tj. nr 11 przyznające dofinansowanie dla członka izby podnoszącego swoje kwalifikacje na szkoleniu w którym uczestniczył indywidualnie, Uchwałę nr 12 o udzieleniu zapomóg losowych dla czterech członków izby, Uchwałę nr 13 o zasadach wypłacania kosztów transportu w delegacji z tytułu wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych, Uchwałę nr 14 o przyjęciu programu i preliminarza kosztów „Dnia Budowlanych” i XV-lecia ŚOIIB w dniu 22.IX.2017 r., Uchwałę nr 15 o przyjęciu regulaminu zespołu ds. kulturalnych i sportowych służących integracji członków izby i promocji ŚOIIB. Przewodniczący OKK poinformował o zakończeniu rekrutacji do jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Wpłynęło 141 nowych wniosków. Przewodniczący przedstawił aktualne problemy związane z realizacją projektu adaptacji II i III piętra budynku siedziby izby. Uzyskano pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla potrzeb c.o. na każdym piętrze oddzielnie oraz w miejscowej prasie ogłoszono konkurs ofert na wykonanie robót. Redaktor „Biuletynu Świętokrzyskiego” przedstawił program obchodów „Dnia Budowlanych” w dniu 23.IX. br.oraz spotkania środowiskowego w Końskich w dniu 14.X.br. Na tym obrady zakończono.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 2(44)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692